Σειρὰ "ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"

Σειρὰ

Σειρὰ «ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

  1.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Φραγκέψαμε. Ἡ εὐρωπαϊκή μας αἰχμαλωσία, Θεσσαλονίκη 1994.

  2.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Οἱ εἰκόνες στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (β' ἔκδοσις), Θεσσαλονίκη 2007.

  3.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς διδάσκαλος, Θεσσα­λονίκη 2000.

  4.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Οὐνία. Ἡ καταδίκη καὶ ἡ ἀθώωση (στὸ Freising καὶ στὸ Balamand), Θεσσαλονίκη 2002.

  5.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Ἱεράρχες Ἐθνάρχες, Θεσσαλονίκη 2003.

  6.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Πρέπει νὰ μεταφρασθοῦν τὰ λειτουργικὰ κείμενα; Νεοβαρλααμισμὸς ἡ «Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση», Θεσσαλο­νίκη 2003.

  7.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Διαθρησκειακὲς συναντήσεις. Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Θεσσαλονίκη 2003.

  8.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Τὰ ὅρια τῆς ἐκκλησίας. Οἰκουμενισμὸς καὶ Παπισμός, Θεσσαλονίκη 2004.

  9.   Πρωτοπρ.Θεόδωρου Ζήση, Κολλυβαδικά. Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος, Θεσσαλονίκη 2004.

10.   Πρωτοπρ.Θεόδωρου Ζήση, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία. Χωρισμὸς ἤ συναλ­ληλία;, Θεσσαλονίκη 2006.

11.   Πρωτοπρ. Θεόδωρου Ζήση, Κακὴ Ὑπακοὴ καὶ Ἁγία Ἀνυπακοὴ (Ἡ πνευμα­τικὴ καὶ διοικητικὴ κρίση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), Θεσσαλονίκη 2006.


ΦΡΑΓΚΕΨΑΜΕ
Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση. Φραγκέψαμε -Ἡ εὐρωπαϊκή μας αἰχμαλωσία
ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Π. Θεοδώρου Ζήση - Βιβλίο - Οἱ Εἰκόνες στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Π. Θεοδώρου Ζήση- Βιβλίο -Ἀλληλογραφία μὲ τὸ Γέροντα Δανιὴλ Κατουνακιώτη, τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
ΟΥΝΙΑ, Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣΗ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - Βιβλίο - Οὐνία, Ἡ καταδίκη καὶ ἡ ἀθώωση στὸ Freising καὶ στὸ Balamand
ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΘΝΑΡΧΕΣ
Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε', Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος, Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως Σεβαστιανὸς
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ;
Π. Θεόδωρος Ζήσης - βιβλίο -Νεοβαρλααμισμὸς ἡ «Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση»
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
π. Θεόδωρου Ζήση - Βιβλίο - Διαθρησκειακὲς συναντήσεις -Ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ προσβολὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
Π. Θεόδωρος Ζήσης -βιβλίο - Τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Οἰκουμενισμὸς καὶ Παπισμὸς
ΚΟΛΛΥΒΑΔΙΚΑ
Π. Θεοδώρου Ζήση - βιβλίο - Κολλυβαδικά:Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, Ἅγιος Ἀθανάσιος Πάριος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Π. Θεοδώρου Ζήση - βιβλίο -Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπικαιρότητος, Ἐκδόσεις "Βρυέννιος"
ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
Π. Θεόδωρος Ζήσης - βιβλίο - Κακὴ Ὑπακοὴ καὶ Ἁγία Ἀνυπακοὴ -Ἡ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ κρίση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 20/06/2024 8:33:31 πμ