Παρασκευή, 12 Ιουλ, 2024
Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκης.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΟΥΝΙΑ, Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣΗΟΥΝΙΑ, Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΘΩΩΣΗ
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
 
5
 
ΜΕΡΟΣ Α'
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ
 
   Πρόλογοι  
   Τοῦ συγγραφέως
15
   Τοῦ κοσμήτορος
17
   Τῶν φοιτητῶν
19
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ
 
1. Ἡ σημασία τῆς ἀποφάσεως
21
2.
Οἱ τάσεις στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἀντιπροσωπεία
23
3.
Ἡ γραμμὴ τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιπροσωπείας
25
4.
Τὰ ἐπιτευχθέντα στὴν Ὑποεπιτροπὴ τῆς Βιέννης
29
5.
Ἡ ὁλομέλεια τῆς Μικτῆς ἐπιτροπῆς στὸ Freising τοῦ Μονάχου
34
6.
Καὶ τὸ "Μακεδονικὸ" παρὸν στὸ  Freising 36
7.
Τὰ μετὰ τὴν καταδίκη τῆς Οὐνίας στὸ Freising.  Ἡ διακοπὴ τοῦ Διαλόγου 43
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΟΥΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ-ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ
 
1.
Ἡ κατάργησις τῆς Οὐνίας: ὅρος ἐνάρξεως τοῦ Διαλόγου
52
2. Ἱστορικὴ ἐξέλιξις καὶ ὁρισμὸς τῆς Οὐνίας
55
3.
Ἐκκλησιολογικὴ ἀνωμαλία ἡ Οὐνία
61
4.
Οὐνία καὶ προσηλυτισμὸς
64
5.
Προτάσεις διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῆς Οὐνίας
66
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

 
   Α' ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ
 
1.
Εκθεσις τῆς Ὑποεπιτροπῆς διὰ τὴν μελέτην τῶν μετὰ τῆς Ρώμης ἡνωμένων Ἐκκλησιῶν ἀνατολικοῦ ρυθμοῦ καὶ τῶν σχετικῶν προβλημάτων τῆς Οὐνίας καὶ τοῦ προσηλυτισμοῦ (Βιέννη, 26-31 Ἰανουαρίου 1990)
68
2.
Δήλωσις τῆς Διεθνοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶτῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας [Στ' Συνέλευσις Ὁλομελείας - Freising (Μόναχον), 6-15 Ἰουνίου 1990].  75
3.
Δήλωσις τῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (Φανάριον, 12 Δεκεμβρίου 1990)
81
4.
Μήνυμα τῶν προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Φανάριον, 15 Μαρτίου 1992, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας) 85
 
  Β' ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΝΙΑ

 
1.
Ἐπιστολὴ τοῦ πατριάρχου Μόσχας κ. Ποιμένος πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Σεραφεὶμ
95
2.
Ἐπιστολὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὸν πάπαν
97
3.
Ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ άρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ σὲ πρόσκληση τοῦ Πάπα
100
4.
Ἐπιστολὴ τοῦ μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παντελεήμονος, προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων πρὸς τὸ Προεδρεῖο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων (Ρώμη 28/1-14/12/1991)
102
5.
Συνέντευξη τοῦ πατριάρχου Σερβίας κ. Παύλου στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα "Τύπος τῆς Κυριακῆς" (Κυριακὴ 4 Ὀκτωβρίου 1992). Ἐρωτᾶ ὁ Ἰ. Μ. Χατζηφώτης 110
6.
Ψήφισμα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
118
7.
Ψήφισμα τῆς Κοσμητείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
121
8.
Ἐπίσημο κρατικὸ ἔγγραφο τῆς Κροατίας ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς Ὀρθοδόξους Σέρβους νὰ γίνουν Ρωμαιοκαθολικοί, Οὐνίτες, Προτεστάντες ἀκόμη καὶ Μουσουλμάνοι
124
 
ΜΕΡΟΣ Β'
Η ΑΘΩΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ
 
  Πρόλογος
129
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΣΤΟ BALAMAND

 
1.
Σύντομος παρουσίασις τῶν ἐξελίξεων ἐν τῷ Διαλόγῳ
 
   α'.  Ἡ καταδίκη τῆς Οὐνίας εἰς τὴν Βιέννην (1990) καὶ εἰς τὸ Freising τοῦ Μονάχου (1990) 131
   β'.  Ἡ ἀντίδρασις τῆς Ρώμης εἰς τὴν ἀπόφασιν τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου ἐν Freising 137
   γ'.  Ἡ στάσις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τὸ Freising 143
   δ'.  Ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
145
2.
Ἀποτίμησις τοῦ κειμένου τοῦ Balamand
148
   α'.  Ἀναίρεσις τῶν ἀποφασισθέντων ἐν Βιέννῃ καὶ Freising  149
   β'.  Παραχωρήσεις εἰς θέματα πίστεως ἄσχετα πρὸς τὴν Οὐνίαν. 156
   Ἐπιλεγόμενα
171
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
1.
Τὸ κείμενο τοῦ Balamand
173
2.
Ἐπιστολὲς τῆς παύσεώς μου ἀπὸ τὸ Διάλογο
187
   α'.  Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
187
   β'.  Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 189
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 9 €
    

 

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης