Τετάρτη, 08 Απρ, 2020
Ηρωδίωνος, Αγάβου, Ρούφου, Ασυγκρίτου, Φλέγοντος και Ερμά εκ των 70 αποστόλων, Καιλεστίνου επισκόπου Ρώμης, Ιωάννου νεομάρτυρος του Κουλικά (1564), Ιωάννου νεομάρτυρος του ναυκλήρου του εν Κω (1669).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Σειρὰ "ΣΠΟΥΔΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"Σειρὰ


Σειρὰ «ΣΠΟΥΔΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

 

1.  Κωνσταντίνου Π. Κωτσιοπούλου, Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ Θεολογικὴ Βι­βλιογραφία. Ἱστορική, Θεολογικὴ καὶ Κοινωνιολογικὴ διερεύνηση, Θεσσα­λονίκη 1993.

2.  Δημητρίου Χρ. Καλλιντέρη, Πάθη καὶ Ἀπάθεια κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Θεσσαλονίκη 1997.

3.  Ἐμμανουὴλ Καραγεωργούδη, Χριστιανισμὸς καὶ πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπό­στολο Μακράκη, χ.τ.χ.

4.  Γρηγορίου Μπαγκαβοῦ, Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ, Θεσσα­λονίκη 2004.


Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος - Βιβλίο - Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία -Ἱστορική, Θεολογικὴ καὶ Κοινωνιολογικὴ διερεύνηση.
Πάθη καὶ ἀπάθεια
Δημητρίου Χρ. Καλλιντέρη - βιβλίο - Πάθη καὶ ἀπάθεια κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου
Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη
Ἐμμανουήλ Καραγεωργούδη - Βιβλίο - Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτική κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη.
Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ
Γρηγορίου Μπαγκαβοῦ, Θεολόγου - Φιλολόγου- Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης