Σειρὰ "ΣΠΟΥΔΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"

Σειρὰ


Σειρὰ «ΣΠΟΥΔΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

 

1.  Κωνσταντίνου Π. Κωτσιοπούλου, Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ Θεολογικὴ Βι­βλιογραφία. Ἱστορική, Θεολογικὴ καὶ Κοινωνιολογικὴ διερεύνηση, Θεσσα­λονίκη 1993.

2.  Δημητρίου Χρ. Καλλιντέρη, Πάθη καὶ Ἀπάθεια κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Θεσσαλονίκη 1997.

3.  Ἐμμανουὴλ Καραγεωργούδη, Χριστιανισμὸς καὶ πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπό­στολο Μακράκη, χ.τ.χ.

4.  Γρηγορίου Μπαγκαβοῦ, Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ, Θεσσα­λονίκη 2004.


Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος - Βιβλίο - Ἡ Οὐνία στὴν Ἑλληνικὴ θεολογικὴ βιβλιογραφία -Ἱστορική, Θεολογικὴ καὶ Κοινωνιολογικὴ διερεύνηση.
Πάθη καὶ ἀπάθεια
Δημητρίου Χρ. Καλλιντέρη - βιβλίο - Πάθη καὶ ἀπάθεια κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου
Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτικὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη
Ἐμμανουήλ Καραγεωργούδη - Βιβλίο - Χριστιανισμὸς καὶ Πολιτική κατὰ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη.
Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ
Γρηγορίου Μπαγκαβοῦ, Θεολόγου - Φιλολόγου- Οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες τοῦ Παπισμοῦ


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 27/05/2024 3:24:19 μμ