Παρασκευή, 12 Ιουλ, 2024
Πρόκλου και Ιλαρίου μαρτ., Βερονίκης.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣΝικόλαος Ζήσης

 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
κατὰ τὶς προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν στὸ Διαδίκτυο (Internet)

"τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας"1

       Ἡ ἐσχατολογικὴ μορφὴ τοῦ Ἀντιχρίστου παρουσιάζεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση μὲ τὰ μελανότερα χρώματα: «Ἐν τῷ μυστηριώδει τούτῳ ἀνθρώπῳ οὐδὲν τὸ ὅσιον καὶ ἱερὸν θὰ ὑπάρξη... Φέρων ἐν ἑαυτῷ πάσαν τὴν ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, θὰ ἐπιδείξη δύναμιν μὲν ὑπεράνθρωπον, χαρακτῆρα δὲ καὶ αἰσθήματα ἀπάνθρωπα»2.
       Σ' αὐτὸν ἐφαρμόζεται ἡ πλήρης ἀποδοχὴ τῆς ψευδοῦς ὑποσχέσεως τοῦ σατανᾶ «ἔσεσθε ὡς Θεοὶ» διὰ τῆς γνώσεως3, διότι ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἄνθρωπος ποὺ θὰ θελήσει νὰ ἀντικαταστήσει τὸ Θεὸ διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Θεὸς, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐμφάνισή του γιὰ νὰ κριθοῦν ὅσοι δὲν θέλουν οὕτως ἢ ἄλλως νὰ σωθοῦν: ἐνῶ στὴ Β' Παρουσία οἱ ἄπιστοι θὰ δικαιολογοῦνταν στὸ Χριστὸ λέγοντας «δὲν πιστεύσαμε σὲ σένα ἐπειδὴ ἔλεγες ὅτι εἶσαι Θεός», θὰ βρεθοῦν ἀναπολόγητοι, διότι θὰ ἀποδεχθοῦν ὡς Θεὸ τὸν Ἀντίχριστο, ποὺ μάλιστα δὲν θὰ ἔλθει στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλὰ στὸ δικό του4.
       Ἡ Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου, κίνημα (ἢ δίκτυο κινημάτων) μὲ δεκάδες ἑκατομμυρίων ὀπαδοὺς παγκοσμίως, ἔχει τὶς ρίζες του στὴν διδασκαλία δύο κυρίως ἡγέτιδων τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας (ἵδρυση 1875 Ν. Ὑόρκη ΗΠΑ), τῆς Ἕλενας Π. Μπλαβάτσκυ (1831-1891), τῆς καὶ συνιδρύτριας τῆς Θ.Ε., καὶ τῆς Ἀλίκης Μπέιλυ (1880-1949)5. Ἡ Θεοσοφικὴ Ἑταιρεία ἔθεσε ἐξ ἀρχῆς ὡς σκοπό της, σύμφωνα καὶ μὲ τὰ ἐπίσημα κείμενά της α) τὴν δημιουργία ἑνὸς πυρήνα τῆς παγκοσμίου ἀδελφότητος τῆς ἀνθρωπότητος χωρὶς διάκριση φυλῆς, πίστεως, κάστας, φύλου ἢ χρώματος, β) τὴν ἐνθάρρυνση τῆς μελέτης τῆς συγκριτικῆς θρησκειολογίας6, τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ γ) τὴν ἐξερεύνηση τῶν ἀνεξήγητων νόμων τῆς φύσεως καὶ τῶν λανθανουσῶν στὸν ἄνθρωπο δυνάμεων7. Παρομοίως ἡ Νέα Ἐποχή, ἔχοντας ὡς ἄμεση πηγὴ τὶς ἀκόμη πιὸ προωθημένες ἀντιλήψεις τῆς Ἀλίκης Μπέιλυ προωθεῖ μία οἰκονομικο-πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἕνωση τῆς ἀνθρωπότητας, δίνοντας ἔμφαση στὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴν προσδοκία ἑνὸς «Χριστοῦ», τῆς νέας ἀστρολογικῆς ἐποχῆς τοῦ «Ὑδροχόου»8.
       Βεβαίως τὴν πρώτη παγκοσμίως διαδεδομένη μορφὴ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ ἀπετέλεσε ἡ Μασονία, ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός, ἰδιαίτερα μετὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ γνώρισε στὰ 1723 μὲ τὸ «σύνταγμα τοῦ Anderson». Ἡ ἀποδοχὴ στὶς Στοὲς μελῶν ἀπὸ διάφορες θρησκευτικὲς κοινότητες σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πίστη τῶν Μασόνων ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι «φωτισμένοι», ἐνῶ ὅλοι οἱ ἀμύητοι στὴ Μασονία «βέβηλοι», δεικνύει ὅτι ἡ Στοὰ ἐπαγγέλεται «γνώση» καὶ «φωτισμὸ» ἀνέφικτο στὶς ἄλλες ἐκκλησίες ἢ θρησκεῖες, καὶ ἔτσι καθίσταται ὑπερθρησκεία. Ἡ πίστη τῶν μελῶν σὲ δόγματα ἢ θρησκεῖες ὑποτιμᾶται, καθὼς ἡ Μασονία περιορίζεται στὴν ἐπίσημη γενικὴ πίστη σὲ κάποιον «Μεγάλο Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος», ἐνῶ ἡ ἔμφυτη ἀνθρώπινη ἠθικὴ καὶ τὰ τεκτονικὰ μυστήρια θεωροῦνται ἐπαρκῆ γιὰ τὴν τελειοποίηση καὶ θέωση τοῦ ἀνθρώπου9. Καὶ ἐνῶ εἶναι δεδομένη ἡ προέλευση τῶν πρωτεργατῶν τῆς Θεοσοφίας ἀπὸ κύκλους μασονικῶν στοῶν ἢ παραφυάδων τους10, ὡστόσο δὲν γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ γνωστὰ μασονικὰ κείμενα κάποια προσμονὴ ἑνὸς Μεσσία, ὅπως συμβαίνει στὴ Θεοσοφία καὶ τὴ «θυγατέρα» της, τὴ Νέα Ἐποχή.
       Κρίναμε σκόπιμο νὰ παρουσιάσουμε τὶς προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν γιὰ τὸ «Χριστό» τους, ὅπως αὐτὲς ἐκτίθενται στὸ Διαδίκτυο, προβαλλόμενες ὅμως ὄχι μόνον ὑπὸ τὴ δική τους ὀπτικὴ γωνία, ἀλλὰ συγκρινόμενες μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. τὴ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ Πατέρων. Ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ ἂν κανεὶς ἐμπιστεύεται τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ καὶ τὶς προρρήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸν τελικὸ Ἀντίχριστο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ διαπιστώσει μιὰ ἀξιοσημείωτη ὁμοιότητα τῶν περιγραφῶν τοῦ Ἀντιχρίστου τόσο ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ὑδροχοϊστὲς ὀπαδοὺς τοῦ «υἱοῦ τῆς ἀπωλείας». Καὶ ἂν πάλι οἱ ἴδιοι οἱ νεοεποχῖτες κινοῦνται ἐν τῷ παρόντι στὴ σφαῖρα τῆς φαντασίας ἢ τῆς παραπληροφόρησης, τίποτε δὲν μᾶς ἐμποδίζει νὰ παρουσιάζουμε τὶς ἀπόψεις τους καὶ μόνον ὡς ἐκ μέρους τους ἐπιθυμία καὶ προσδοκία ἑνὸς παγκοσμίου πνευματικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ ὡς προπαγάνδα ποὺ ἐξυπηρετεῖ μόνον τοὺς δεδηλωμένους στόχους τους. ἐμεῖς ἐπιμένουμε κυρίως στὶς μεσσιακές τους προσδοκίες, οἱ ὁποῖες συνήθως παραβλέπονται. Στὴν οὐσία οἱ προβλέψεις τους δὲν εἶναι παρὰ ἡ περιγραφὴ «ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά», ὅσων φοβερῶν θὰ προηγηθοῦν τῆς Β' Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
       Κατὰ ταῦτα τὰ ἐδῶ γραφόμενα δὲν ἀποσκοποῦν οὔτε σὲ μιὰ συνθετικὴ παρουσίαση τοῦ κινήματος τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὰ ἀπ' αἰώνων ἀποκρυφιστικὰ συστήματα - μυστικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἀνατολικὲς θρησκεῖες (ἀρχαῖο γνωστικισμό, ἰνδουισμό, βουδισμό, καββάλα, Μασονία, Ροδόσταυρους, Θεοσοφικὴ Ἑταιρεία κ.ἄ.), οὔτε καὶ σὲ γενικὴ ἔκθεση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας περὶ Ἀντιχρίστου. Οἱ ἀναγωγὲς καὶ συγκρίσεις μὲ παγκόσμιες ἑνοποιητικὲς τάσεις σὲ πολλὰ πεδία (Παγκοσμιοποίηση, Οἰκουμενισμό, θρησκευτικὸ συγκρητισμό, πλανηταρχία ἑνὸς ἀνδρός, κ.ἄ.) καὶ τὸν ἐξαπλούμενο στὴν τηλεόραση, τὴ μουσική, τὸν Τύπο καὶ παντοῦ ἀποκρυφισμό, ἐπαφίενται καὶ αὐτὲς στὴ συνθετικὴ καὶ προσεκτικὴ σκέψη τοῦ καλοπροαίρετου καὶ «φρονίμως ὡς ὄφις» σκεπτόμενου ἀναγνώστη.
       Ἡ ἀποτύπωση ὅσων σχεδιάζονται ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους εὐελπιστεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν παρότρυνση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων: «Ἀσφάλιζε, λοιπόν, τὸν ἑαυτό σου, ἄνθρωπε. γνωρίζεις τὰ σημάδια τοῦ Ἀντιχρίστου.. "διότι τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας ἤδη βρίσκεται σὲ ἐνέργεια"11»12. Καὶ ἐνῶ, λέγει ὁ Ἅγιος Κύριλλος, δὲν πρέπει νὰ προκαθορίζουμε πότε θὰ γίνουν αὐτά, δὲν πρέπει ὡστόσο οὔτε καὶ νὰ ἐφησυχάζουμε: «Καὶ μὴ τολμήσεις νὰ ἀποφανθεῖς γιὰ τὸ πότε γίνονται αὐτά, οὔτε πάλι νὰ κοιμηθεῖς ἥσυχος, διότι λέγει "ἀγρυπνεῖτε, γιατὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἔρθει σὲ ὥρα ποὺ δὲν τὸν περιμένετε"13. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔπρεπε νὰ μάθουμε τὰ σημάδια τῆς συντελείας, καὶ ἐπειδὴ περιμένουμε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε ἐξαπατημένοι καὶ πλανηθοῦμε ἀπὸ τὸν ψεύτη Ἀντίχριστο, οἱ Ἀπόστολοι παρακινημένοι ἀπὸ θεία προαίρεση κατ' οἰκονομία ἔρχονται στὸν ἀληθινὸ διδάσκαλο καὶ λέγουν "Πές μας, πότε θὰ γίνουν αὐτὰ καὶ ποιὸ εἶναι τὸ σημάδι τῆς Παρουσίας σου καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος"14. Περιμένουμε νὰ ἔλθεις καὶ πάλι, ἀλλ' ὁ Σατανὰς μετασχηματίζεται σὲ ἄγγελο φωτός15. Προφύλαξέ μας λοιπόν, γιὰ νὰ μὴ προσκυνήσουμε ἄλλον ἀντί γιὰ σένα»16.
       Ἡ παρουσίαση τῶν ἀπόψεων τῶν νεοεποχιτῶν γιὰ τὸν «πρὸ τῶν πυλῶν» ὑδροχοϊκό «Χριστό» τους ἔγινε μὲ βάση τὰ στοιχεῖα ποὺ διοχετεύει στὸ Διαδίκτυο ὁ κυριώτερος, ἴσως, ἐκπρόσωπος τοῦ μεσσιανισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὁ Λονδρέζος συγγραφεὺς καὶ ὁμιλητὴς Benjamin Creme. Ἡ δράση του τὰ τελευταῖα 20 χρόνια περιλαμβάνει 300 τηλεοπτικὲς καὶ ραδιοφωνικὲς ὁμιλίες μόνο στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἑπτὰ βιβλία περὶ τοῦ «Χριστοῦ Μαϊτρέια» μεταφρασμένα σὲ ἑπτὰ γλῶσσες, καὶ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μαζὶ μὲ τὸ Τμῆμα Δημοσίας Πληροφόρησης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (Department of Public Information at the United Nations) ἔκδοση τοῦ διεθνοῦς περιοδικοῦ Share International μηνιαίως σὲ ἑπτὰ τουλάχιστον γλῶσσες σὲ 70 χῶρες τοῦ κόσμου17.
       Κατωτέρω παρουσιάζονται ἐν πολλῇ-πολλῇ συντομίᾳ μόνο μερικὲς βασικὲς «θεολογικὲς» θέσεις τῆς Ν. Ἐποχῆς, ὅπως προβάλλονται ἀπὸ τὸν Μπ. Κρὲμ καὶ τοὺς ὁμοϊδεάτες του στὸ Share International, καὶ ἀναδημοσιεύονται στὸ Διαδίκτυο. Οἱ διδασκαλίες ἰδιαίτερα τοῦ Κρέμ, κατὰ τὰ λεγόμενά του, προέρχονται ἀπὸ πνευματικὴ ἐπικοινωνία του εἴτε μὲ τὸ «Διδάσκαλο Χριστὸ» Μαϊτρέια, εἴτε μὲ ἄλλους «Διδασκάλους», καὶ ἀπὸ παλαιότερες ἀποκρυφιστικὲς δοξασίες, δὲν ἀποτελοῦν δηλαδὴ παρὰ καρπὸ κυρίως πνευματιστικῶν «ἐπαφῶν», τ.ἔ. διδασκαλίες δαιμόνων.
καὶ νὰ μὴ τὰ θυμᾶσαι μόνος σου, ἀλλὰ νὰ τὰ διαδίδεις σὲ ὅλους ἀφθόνως. Ἂν ἔχεις παιδὶ κατὰ σάρκα, νὰ τὸ νουθετεῖς ἀπὸ τώρα, ἂν δὲ ἐγέννησες κάποιον μὲ τὴν κατήχηση, καὶ αὐτὸν νὰ τὸν προφυλάττεις ἐκ τῶν προτέρων, γιὰ νὰ μὴ δεχθεῖ τὸν ψεύτικο σὰν ἀληθινό

 

1. Ἡ «θεολογία» τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου (New Age)

       Ἡ Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου δὲν παραδέχεται τὴν ὕπαρξη προσωπικοῦ Θεοῦ, πολὺ περισσότερο τὴν ὕπαρξη Ἁγίας Τριάδος Προσώπων. Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ σύνολο ὅλων τῶν νόμων καὶ ὅλων τῶν ἐνεργειῶν ποὺ κυβερνῶνται ἀπὸ τοὺς νόμους αὐτοὺς καὶ δημιουργοῦν ὅ,τι βλέπουμε ἢ δὲν βλέπουμε. ἐπίσης Θεὸς λέγεται τὸ Κοσμικὸ Ὂν (Λόγος) ποὺ ἐμψυχώνει τὸν πλανήτη μας. Ἡ αἰθερικὴ - φυσικὴ ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ πλανητικοῦ Λόγου καὶ Κύριος τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Sanat Kumara, προερχόμενος ἀπὸ τὸν πλανήτη Ἀφροδίτη, ὁ ὁποῖος ζεῖ στὸ ἐνεργειακὸ κέντρο Shamballa, κάπου πάνω ἀπὸ τὴν ἔρημο Γκόμπι τῆς Κίνας.
       Ὑπάρχει ἀκόμη μία ὁμάδα ἀνώτερων ἐξελιγμένων ὄντων, διδασκάλων καὶ μεμυημένων, πάλαι ποτὲ κοινῶν ἀνθρώπων, ποὺ συναπαρτίζουν τὴν Πνευματικὴ Ἱεραρχία (ἀλλιῶς Λευκὴ Ἀδελφότητα, Κοινωνία τῶν Πεφωτισμένων Νόων, Δυνάμεις τοῦ Φωτός, οἱ «Μαχάτμας») χωρισμένη σὲ 49 ὁμάδες, τὰ Ashram. Κάθε Ashram βρίσκεται καὶ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς Διδασκάλου τῆς Σοφίας (Master of Wisdom). Ἡ ἑκάστοτε κορυφὴ ὁλόκληρης τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς λέγεται Χριστὸς ἢ Παγκόσμιος Διδάσκαλος ἢ Διδάσκαλος τῶν Διδασκάλων, ἀξίωμα ποὺ κατέχει τώρα, γιὰ τὴν ἀστρολογικὴ ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου, διαρκείας περίπου 2.150 ἐτῶν, ὁ Διδάσκαλος Μαϊτρέια, ἔχοντας τὴν «ἐνέργεια τοῦ Κοσμικοῦ Χριστοῦ», τὴ «Συνείδηση Χριστοῦ». Ὁ Χριστὸς δὲν ταυτίζεται μὲ τὸν Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, ποὺ οἱ Χριστιανοὶ νομίζουν ὡς Χριστό.
       Κατὰ καιροὺς ἀνώτερα πνευματικὰ ὄντα, εἴτε ἀνθρώπινα εἴτε πλανητικὰ ἢ καὶ κοσμικά, οἱ Avatar, ἀνταποκρίνονται στὶς ἐκκλήσεις τῆς ἀνθρωπότητος γιὰ βοήθεια καὶ συγκαταβαίνοντας, διδάσκουν στοὺς ἀνθρώπους τὴν ὁδὸ τῆς ἐξελίξεως18.


2. Ἡ ἀνθρωπολογία τῶν νεοεποχιτῶν

       Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ Θεός, ἕνας σπινθῆρας τοῦ Θεοῦ (a spark of God)19. Ἡ ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ μας20. Ὁ Νόμος τῆς Ἀναγεννήσεως, τῆς μετενσαρκώσεως, δὲν ἔχει ἄλλο σκοπὸ παρὰ σταδιακῶς, διὰ πολλῶν ζωῶν, νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἕνωση καὶ ἀφομοίωση μὲ τὸ Θεό21. Πέραν ὁποιουδήποτε ἄλλου στοιχείου, σώματος, πνεύματος, νοῦ, ὑπάρχει ἕνας θεῖος Ἑαυτός (Self), τὸ «Ἐγώ», τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθερο νὰ ἐκδηλωθεῖ. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἢ νὰ περιοριζόμαστε ἀπὸ ἄλλους: «Νὰ εἶσαι ὅ,τι εἶσαι», «Be what you are» εἶναι τὸ σύνθημα τῶν νεοεποχιτῶν. Τὸ πιὸ σημαντικὸ πράγμα ποὺ ἔχει δοθεῖ στὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐλευθερία, καὶ ἀνώτατη εὐλογία ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς22.
       Τὸ πνευματικὸ στοιχεῖο δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ θρησκευτικό, ἀλλὰ περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιστήμη23. Σταδιακῶς διὰ τῆς ἐξελίξεως ἡ λατρεία, ἡ εὐλάβεια, πρέπει νὰ δώσει τόπο στὴν γνώση καὶ τὸν ἀποκρυφισμό24.
       Γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ κατώτερα στοιχεῖα πρέπει σὲ τρία πράγματα νὰ ἐπικεντρωθεῖ: στὴ γνώση, τὴν ἀνεξαρτησία, τὸ περιβάλλον (awareness, detachment, environment). Μὴν ἀκολουθεῖτε τοὺς ἄλλους25, ἄλλα καὶ μὴν εἶστε αὐτάρκεις στὶς ἀπὸψεις σας. αἰτία ὅλων τῶν κακῶν εἶναι ἡ ἀντίληψη καθενὸς «ἔχω δίκιο, εἶμαι ἐντάξει». Ἡ αὐτάρκεια αὐτὴ εἶναι τὸ χειρότερο κακό26.
       Δὲν ὑπάρχει ἁμαρτία, ἀφοῦ εἶναι ἁπλῶς ἐφεύρεση τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ μόνον τελειότης καὶ ἀτέλεια27. Ὡς κακὸ ὁρίζεται αὐτὸ ποὺ ἀντιτίθεται στὴν ἐξελικτικὴ διαδικασία, δηλ. τὴν πορεία πρὸς τὴν κατὰ φύση θέωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, τὴν ἀποπνευμάτωση τῆς ὕλης28.


3. Ἡ περὶ παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου διδασκαλία τῶν νεοεποχιτῶν

       Κάθε θρησκευτικὴ κοινότητα περιμένει τὸ Μεσσία της κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, λέγουν οἱ νεοεποχῖτες. Αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εὐαγγελίζεται ἡ Νέα Ἐποχή. Ὁ Χριστὸς τῶν Χριστιανῶν στὴ Β' Παρουσία Του, ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας τῶν Ἑβραίων, ὁ Ἱμὰμ Μαχντὶ τῶν Μωαμεθανῶν, ἡ μετενσάρκωση τοῦ Κρίσνα γιὰ τοὺς Ἰνδοὺς καὶ ὁ Πέμπτος Βούδδας (δηλ. ὁ «Μαϊτρέια»: «ὁ ευγενικὸς») τῶν βουδδιστῶν δὲν εἶναι παρὰ ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπο: ὁ Διδάσκαλος Μαϊτρέια ποὺ θὰ ἔλθει ὁσονούπω μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων29.
       Ὁ «Χριστὸς» Μαϊτρέια ἔρχεται στοὺς ἀνθρώπους ὡς ἄνθρωπος, ὄχι ὅμως ὡς ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἐπιτύχει «τὴν πληρότητα τῆς θεότητος»30.
       Ἤδη ἔχει κάνει 200 περίπου θαυματουργικὲς ἐμφανίσεις σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτη καὶ ἔχει ἐπιτελέσει πολλὰ «θαύματα» μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐμφάνιση φωτεινῶν σταυρῶν, ἀνάβλυση ὑδάτων κ.ἄ . πολλά31.
       Ὁ «Χριστὸς Μαϊτρέια», προερχόμενος ἀπὸ τὰ Ἰμαλάια, ἔχει διαπλάσει μόνος του σῶμα (mayavirupa) ποὺ θὰ εἶναι κατάλληλο οἰκητήριό του ὥστε νὰ ζήσει μὲ τοὺς ἀνθρώπους στὴ Ν. Ἐποχή32. Ὡς Ὑδροχόος (Aquarius) ἔρχεται νὰ πλημμυρίσει τὴν ἀνθρωπότητα μὲ νέες δυνάμεις: «Τὸ ἔργο μου θὰ εἶναι νὰ διοχετεύσω αὐτὰ τὰ ὕδατα τῆς ζωῆς μέσα ἀπὸ σᾶς. Ἐγὼ εἶμαι ὁ ὑδροχόος. ἐγὼ εἶμαι τὸ σκάφος τῆς ἀληθείας»33.
       Ἡ προετοιμασία τοῦ ἐρχομοῦ του ἔχει ἀρχίσει ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ καὶ εἶναι ὅλα σχεδὸν ἕτοιμα γιὰ τὴν ἐπικράτησή του, μόλις ὁ κόσμος ἀντιληφθεῖ τὴν ἀνάγκη τοῦ ἐρχομοῦ του γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἴση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν «ὑπάρχει τώρα ἕνας τεράστιος στρατὸς γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὴν καθοδήγησή Του. σὲ κάθε χώρα ἐμφανίζονται, ἀπαιτώντας δικαιοσύνη καὶ ἐλευθερία». Εἶναι ὅλα τόσο σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο, ὥστε λίγοι σήμερα μποροῦν νὰ ἀμφιβάλλουν πὼς κάποιο ἀόρατο χέρι, αὐτὸ τοῦ Μαϊτρέια, καθοδηγεῖ τὶς ἐξωτερικὲς ἐξελίξεις34.
       Ἡ ἐπίσημη παγκόσμια εμφάνισή του θὰ γίνει σὲ μία συγκεκριμένη ἡμέρα στὸ μέλλον, τὴν «Ἡμέρα τῆς Ἀνακηρύξεως» (Day of Declaration), γιὰ νὰ γνωρίσει ὅλη ἡ ὑφήλιος τὴν παρουσία του. ἡ γνωστοποίηση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη, διότι ἀλλιῶς ὁ «Διδάσκαλος» θὰ περνοῦσε ἐν πολλοῖς ἀπαρατήρητος35.
       Ἡ παρουσία τοῦ νεοεμφανιζόμενου «Χριστοῦ» θὰ γίνει αἰσθητὴ σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἀνθρώπους μέσω τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ραδιοφώνου, ὅπου θὰ προσκληθεῖ νὰ μιλήσει σὲ παγκόσμια δορυφορικὴ μετάδοση. Ὁ Μαϊτρέια στὰ ΜΜΕ δὲν θὰ μιλήσει καθόλου, ἀλλὰ διὰ τῆς μορφῆς του «τηλεπαθητικῶς» θὰ ἀπευθύνει στὴν ἀνθρωπότητα τὸ μήνυμά του τῆς δικαιοσύνης κ.λπ.. οἱ ἄνθρωποι θὰ καταλάβουν ἐσωτερικὰ τὸ μήνυμά του στὴ γλώσσα τους καὶ ἔτσι ἡ ἡμέρα αὐτὴ θὰ ὁμοιάζει μὲ τὴ χριστιανικὴ Πεντηκοστή. Σὲ ὅσους δὲν ἔχουν πρόσβαση στὰ συγκεκριμένα ΜΜΕ, ἡ «Ἡμέρα τῆς Ἀνακηρύξεως» θὰ δηλωθεῖ μὲ ἰδιαίτερο αἰσθητὸ (καὶ σωματικὰ) τρόπο, μὲ μία «ἐπισκίαση» (overshadowing), ἕνα «ἀγκάλιασμα». Ἔτσι ὁ «Χριστὸς» Μαϊτρέια θὰ πείσει ἀκόμη καὶ τοὺς «φουνταμενταλιστὲς» Χριστιανοὺς ποὺ θὰ ἐπισκιάσει, ὅτι ὁ πραγματικὸς Χριστός, ὁ Παγκόσμιος Διδάσκαλος εἶναι ὁ ἴδιος, καὶ ὅτι εἶναι κοινὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, θρήσκους ἢ μή. Ἡ παρουσία του θὰ συνοδευθεῖ ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση ἰαματικῶν πηγῶν κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνὰ τὸν κόσμο. Αὐτὰ θὰ εἶναι καὶ τὰ τρία σημεῖα τῆς παρουσίας του36 καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ἔργου του.
       Ὁ «Χριστὸς» δὲν θὰ ἐπιδιώξει τὴν ἀνάληψη πολιτικῶν - κυβερνητικῶν καθηκόντων ὅταν, ὅμως, ζητηθεῖ ἡ συμβουλή του γιὰ δυσεπίλυτα προβλήματα, θὰ βοηθήσει τοὺς ὑπευθύνους νὰ τὰ ἐπιλύσουν37. Οἱ ἡγέτες, πιεζόμενοι ἀπὸ τοὺς λαούς, θὰ ἐφαρμόσουν τὶς συμβουλές του μετὰ ἀπὸ ἕνα παγκόσμιο οἰκονομικὸ «κρὰχ» μὲ ἀρχὴ τὴν Ἰαπωνία, τὸ ὁποῖο ὁ Μαϊτρέια ἔχει ἤδη προΐδει38. Ἄλλωστε ἔχει ἔλθει ἤδη σὲ ἐπικοινωνία μὲ πολλοὺς ἡγέτες καὶ παράγοντες, ἡ βοήθεια τῶν ὁποίων θὰ ζητηθεῖ πρὶν τὴν «Ἡμέρα τῆς Ἀνακηρύξεως»39.
       Μετὰ τὴν ἐπιφανὴ παρουσία του ὁ Μαϊτρέια θὰ βοηθηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλους τρεῖς «Διδασκάλους», τὸν Κοὺτ Χουμί, τὸν Μορία καὶ τὸν «Ἰησοῦ»40 (ἄλλωστε πολλαχοῦ τῶν κειμένων ἡ ἐμφάνιση τοῦ ὑδροχοϊκοῦ «Χριστοῦ» θεωρεῖται ὡς τὸ ἐπιστέγασμα τῆς ἐμφάνισης τῶν «Διδασκάλων», τῆς «ἐξωτερίκευσης τῆς Ἱεραρχίας» [externalization of the Hierarchy]41). Ἐπίσης θὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τὰ ὄντα ποὺ ἐμεῖς γνωρίζαμε ὡς τώρα ὡς ἐξωγήινους, οἱ ὁποῖοι ὡστόσο δὲν εἶναι παρὰ ἀδελφοί μας στὸ διάστημα (Space Brothers) καὶ οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τώρα φροντίζουν γιὰ τὴ διατήρηση τῆς τροχιᾶς τῆς γῆς καὶ τὴν ἀποσόβηση τρομερῶν οἰκολογικῶν καταστροφῶν42. Πλὴν αὐτῶν, ὁ Μαϊτρέια θὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὸ «Στρατὸ τοῦ Φωτὸς» (Army of Light), ἕνα «οὐράνιο στρατὸ» ἀγγέλων (Devas) ποὺ θὰ βοηθήσει τὴ νίκη του ἔναντι τοῦ σκότους, στρατὸ ἀρχικῶς ἀόρατο στοὺς ἀνθρώπους43. Ἡ παρουσία τους σημαίνει τὴν ἔναρξη μιᾶς νέας τάξεως (a new order) συνεργασίας ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων μὲ σκοπὸ τὴ θέωση44.
       Τὰ ὄντα αὐτὰ τοῦ «φωτός», οἱ «Πρεσβύτεροι Ἀδελφοὶ» (Elder Brothers), ἤδη φέρονται νὰ λέγουν διὰ τῶν νεοεποχιτῶν «μεσαζόντων» τους (κοινῶς «μέντιουμ»):

«Ἐμεῖς, οἱ Πρεσβύτεροι Ἀδελφοί σας εἴμαστε ἐδῶ.
ἕως τὰ ἀρχαῖα καταφύγια ἔχει προχωρήσει ἡ κλήση:
"ἐπιστρέψτε, ἐπιστρέψτε. ἡ ὥρα ἔχει φθάσει"·
γι' αὐτὸ λίγοι κάθε φορὰ ἀκολουθοῦμε πρὸς τὰ πίσω τὰ βήματά μας
ἐπιστρέφοντας μιὰ ἀκόμη φορὰ στὸν κόσμο τῶν ἀνθρώπων.
Εὐχαρίστως τὸ κάνουμε αὐτὸ. εὐχαρίστως δεχόμαστε τὴν εὐκαιρία
νὰ ὑπηρετήσουμε καὶ νὰ καλλιεργήσουμε.
Ἡ χαρά μας εἶναι ἀμείωτη καθὼς βλέπουμε μπροστὰ τὸν κόσμο,
καλωσορίζοντας τὴ νέα σχέση μὲ τοὺς ἀνθρώπους.
Σὲ συνεργασία θὰ δημιουργήσουμε τὸ ἔνδοξο μέλλον
ποὺ περιμένει ὅλους τους ἀνθρώπους»45.

        Ὁ «Χριστὸς» Μαϊτρέια ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιήσει βία κατὰ τῶν ἀντιπάλων του46. ὡστόσο σὲ ἄλλα σημεῖα τονίζεται πὼς μόνο δύο δυνατότητες ἔχουν οἱ ἄνθρωποι: ἀποδοχῆς τοῦ Μαϊτρέια ἢ παθητικῆς ἀναμονῆς τῶν ἐξελίξεων47. Τὸ «Ξίφος τῆς διχοτομήσεως» (Sword of Cleavage), ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη του, θὰ ἐπιφέρει στὸν κόσμο πόλωση μεταξὺ ὅσων θὰ ἀποδεχθοῦν τὴ νέα κατάσταση, καὶ ὅσων θὰ ἐμμείνουν στὶς παλαιὲς ὁδοὺς τῆς διασπάσεως, ποὺ ἀναπόφευκτα ὁδηγοῦν τὸν κόσμο στὸ χάος48. Τὴν ἐπικράτηση ἔναντι τῶν «Δυνάμεων τοῦ Σκότους» τοῦ παλαιοῦ πολιτισμοῦ θὰ τὴν ἐπιτύχουν οἱ «Δυνάμεις τοῦ Φωτός»49. Ὁ Μαϊτρέια θὰ ἐπιφέρει ὅσο τὸ δυνατὸν λιγότερη ρήξη50. «Πολλοὶ θὰ μέ ἀποδεχθοῦν, ἀλλὰ ὄχι ὅλοι. Ὡστόσο, ὁ Στρατός μου τοῦ Φωτὸς ὁπωσδήποτε θὰ θριαμβεύσει», φέρεται νὰ λέγει ὁ Μαϊτρέια51. Καὶ αὐτό, βέβαια, «πάρτε το ὅπως θέλετε», θὰ συμπληρώναμε ἐμεῖς, ἔχοντας ἰδιαίτερα ὑπ' ὄψιν ὅτι οἱ ἐμμένοντες στὰ παλαιὰ σχήματα θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς νεοεποχῖτες ὡς «αἴτιοι συνεχῶν διαιρέσεων»52 καὶ «ὁ χριστιανικὸς ὁλοκληρωτισμὸς» ὡς «τελευταῖος ποὺ θὰ ἐκλείψει»53. Ἄλλωστε, «κακὸ» ὀνομάζεται ἀπὸ τὴ Νέα Ἐποχὴ ὅ,τι ἀντίκειται στὴν ἐξελικτικὴ διαδικασία ἀποπνευματώσεως τῆς ὕλης.
       Τὸ κράτος τοῦ Μαϊτρέια θὰ ἐπιδείξει πρωτίστως μέριμνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πείνας παγκοσμίως, μέσω τῆς ἴσης κατανομῆς τροφίμων, καὶ ἀμέσως μετὰ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκολογικῶν καταστροφῶν. Τῇ ἐπιστασίᾳ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὴν ἑνιαία κυβέρνηση ὅλου τοῦ κόσμου54, ἡ διανομὴ τῶν τροφίμων θὰ γίνεται μὲ ἕνα παγκοσμίου ἰσχύος σύστημα ἀνταλλαγῆς ἀγαθῶν, ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὸ παρὸν οἰκονομικὸ σύστημα, παρὰ τὶς ἀντιδράσεις μερικῶν τωρινῶν προνομιούχων, οἱ ὁποῖοι θὰ παραμεριστοῦν55. Οἱ ἄνθρωποι διὰ τῆς διαπιστώσεως ὅτι καὶ ἡ ἴδια ἡ γῆ, ὅπως καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι (ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλο ὂν) εἶναι «Θεός», θὰ συνειδητοποιήσουν τὴν ἄρρηκτη σχέση τους μὲ τὴ «Μητέρα» γῆ (the Great Mother of all). Αὐτὴ δέ, μὲ τὴ σειρά της, θὰ ἀποκαλύψει στοὺς ἀνθρώπους τοὺς μυστικούς της νόμους, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος θὰ ἀποδειχθεῖ Θεός56.
        Ἡ ἐγκληματικότητα θὰ ἐξαφα­νισθεῖ: διὰ τῆς νέας «τεχνολογίας τοῦ φωτός», μόλις κάποιος ἀποπειραθεῖ νὰ διαπράξει ἔγκλημα, θὰ «παγώνει» στὴ θέση του ἀπὸ τὰ μέσα ἐλέγχου. ἡ τρομοκρατία θὰ ἐξαφανισθεῖ, διότι οἱ τρομοκράτες δὲν θὰ ἔχουν ποὺ νὰ κρυφθοῦν57. Ὁ Μαϊτρέια ἔχει ἤδη συμβάλει στὴν αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τῆς γῆς. ὅταν δὲ ἀναλάβει τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἰσορροπίας στὸν κόσμο διὰ τῆς εἰδικῆς πρὸς τοῦτο ἐνέργειας (equilibrium) ποὺ ἔχει λάβει ἀπὸ τὸν Ἀβατὰρ τῆς Συνθέσεως, τότε θὰ εἶναι πέραν πάσης προσδοκίας ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς τροφίμων στὸν πλανήτη58.
       Ἡ παραμονὴ τοῦ Μαϊτρέια στὸν κόσμο θὰ διαρκέσει καθ' ὅλη τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου, γιὰ τὰ ἐπόμενα 2.500 χρόνια59. Σταδιακῶς θὰ ἀποκαλύπτει στὴν ἀνθρωπότητα διάφορες ἀλήθειες, ἀρχίζοντας ἀπὸ αὐτὲς τῆς ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων, τῆς ψυχῆς, τοῦ διαμοιρασμοῦ τῶν ἀγαθῶν, τοῦ νόμου τῆς αἰτίας καὶ τοῦ ἀποτελέσματος (δηλ. τοῦ κάρμα), τῆς μετενσαρκώσεως, τῆς ἀθωότητας60. Κάποτε θὰ φύγει ἀπὸ τὴ γῆ γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὸ τέλος τοῦ ἑβδόμου «κοσμικοῦ κύκλου», ὡς ἀνώτερος, «κοσμικὸς Μαϊτρέια»61.
       Τὸν Μαϊτρέια, ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἰκανότητα νὰ ἐμφανίζεται καὶ νὰ ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸ πουθενά, δὲν μπορεῖ κανεὶς ἐπ' οὐδενὶ νὰ τὸν βλάψει καὶ βέβαια νὰ τὸν θανα­τώσει62. Ἄλλωστε «ὡς Χριστὸς» ἔχει διέλθει ἤδη διὰ τοῦ «μαθητοῦ τοῦ Ἰησοῦ» τὸν «τέταρτο βαθμὸ μυήσεως» δηλ, τὴν αὐτοθυσία, τὴ σταύρωση.


4. Μαϊτρέια καὶ Πάπας: «Διδάσκαλος καὶ Ὑπηρέτης»

       Ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα, ὅμως, καὶ παρὰ πάσαν προσδοκίαν εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῶν νεοεποχιτῶν τοῦ Μπέντζαμιν Κρὲμ γιὰ τὸν ἀναμενόμενο ἀπὸ αὐτοὺς ρόλο τοῦ παπικοῦ θεσμοῦ στὴν προετοιμασία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μαϊτρέια.
       Οἱ νεοεποχῖτες διακρίνουν, ὅπως εἴπαμε, τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (Μαϊτρέια) ἀπὸ αὐτὸ τοῦ ἱστορικοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ. Ὁ ἄνθρωπος Ἰησοὺς ὑπῆρξε -κατ' αὐτοὺς- ἡ μετενσάρκωση τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, τοῦ Ἠσαΐα καὶ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ ἀναφέρεται στὸν Προφήτη Ζαχαρία63, καὶ δέχθηκε τὴν «ἐπισκίαση» (overshadowing) τοῦ Χριστοῦ Μαϊτρέια κατὰ τὴ βάπτισή του στὸν Ἰορδάνη64. Μετὰ τὴ σταύρωσή του μετενσαρκώθηκε στὸν Ἀπολλώνιο Τυανέα65, ὁπότε καὶ κατέστη «Διδάσκαλος» (Master Jesus) καὶ μετέβη στὶς Ἰνδίες. Τὰ τελευταῖα 600 χρόνια εἶναι μετενσαρκωμένος σὲ σῶμα Συρίου, καὶ ζεῖ στὴ Ρώμη ἀπὸ τὸ 1984. Ἀνήκει στὴν «Πνευματικὴ Ἱεραρχία» (Spiritual Hierarchy) καὶ δὲν εἶναι παρὰ μαθητὴς καὶ βοηθὸς τοῦ «Χριστοῦ» Μαϊτρέια66.
       Ἡ διοχέτευση στὸ Διαδίκτυο ἑνὸς νέου ἀρχείου τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2000 καὶ ἑνὸς ἄλλου τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2001 συμπλήρωσαν τὸ μέχρι τότε πορτραῖτο τοῦ «Ἰησοῦ». τὸ πρῶτο ἄρθρο, τοῦ Aart Jurriaanse, γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Δύσεως ἀπὸ τὸν «Διδάσκαλο Ἰησοῦ» λέγει τὰ ἑξῆς: «Ὅλο αὐτὸ εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ Διδασκάλου Ἰησοῦ -καί, τί ἔργο! Ὅμως δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὑπάρχει πρόοδος καὶ ἐλπίζει [ὁ «Ἰησοὺς»] νὰ ἔχει μεγαλύτερη ἐπιτυχία μέσω μιᾶς νέας προσέγγισης ἀπὸ τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, ἀνοίγοντας τὸ δρόμο ἐπίσης στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ. Προβλέπεται ὅτι ὁ Διδάσκαλος Ἰησοὺς θὰ καταλάβει ἀκόμη τὸ θρόνο τοῦ Πάπα Ρώμης καὶ ὅτι ἀπὸ τὴ θέση ἐκείνη θὰ ἔχει τότε τὴ δυνατότητα νὰ ἐπανεμπνεύσει καὶ νὰ ἐπαναπροσανατολίσει ὅλο τὸ πεδίο τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, ἐκτρέποντάς την ἀπὸ τὶς παροῦσες πολιτικὲς καὶ κοσμικές της τάσεις, πρὸς μία περισσότερο πνευματικὴ προσέγγιση»67.
       Στὸ δεύτερο ἄρθρο, ὁ ἴδιος ὁ Μπ. Κρὲμ ἐπιβεβαιώνει τὰ λόγια τοῦ Jurriaanse: «Τώρα ζεῖ [ὁ Ἰησοὺς] σὲ σῶμα Συρίου, ποὺ εἶναι ἡλικίας περίπου 600 ἐτῶν, καὶ ἔχει τὴ βάση του στὴ Ρώμη. Ἔχει, τὰ τελευταῖα 2000 χρόνια, ἐργασθεῖ σὲ στενώτατη σχέση μὲ τὸ Χριστό, σώζοντας τὸ χρόνο καὶ τὴν ἐνέργειά του, ὅπου δυνατόν, καὶ ἔχει νὰ κάνει εἰδικὴ δουλειὰ μὲ τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς Διδασκάλους ποὺ πολὺ σύντομα θὰ ἐπιστρέψουν σὲ ἐξωτερικὴ ἐργασία στὸν κόσμο, ἀναλαμβάνοντας τὸ θρόνο τοῦ Ἁγ. Πέτρου στὴ Ρώμη. Θὰ προσπαθήσει νὰ μεταμορφώσει τὶς Χρ. Ἐκκλησίες, τόσο ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὰ "εὔκαμπτες" στὸ νὰ ἀνταποκριθοῦν ὀρθῶς στὴ νέα πραγματικότητα ποὺ θὰ δημιουργήσει ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Διδασκάλων»68.
       Ὁ «Ἱησούς», ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη καθοδηγήσει πολλοὺς θεολόγους καὶ κληρικοὺς κάθε ὁμολογίας στὸ ἐνδεδειγμένο μονοπάτι69 τοῦ «ἐσωτερισμοῦ», θὰ παραμείνει στὸ πλευρὸ τοῦ Μαϊτρέια μετὰ τὴν παγκόσμια ἀνακήρυξη τοῦ τελευταίου, συνεργαζόμενος μὲ αὐτὸν καὶ φανερώνοντας ὅτι εἶναι μαθητὴς τοῦ Μαϊτρέια, δίνοντας στὸ Εὐαγγέλιο τὴ «σωστή», ἀποκρυφιστική του ἑρμηνεία70. Εἰς τὸ ἑξῆς, στὴ Νέα Ἐποχή, χάρις στὴν παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦ Μαϊτρέια δὲν θὰ χρειάζονται οἱ θεολόγοι καὶ οἱ ἱερεῖς γιὰ νὰ ἑρμηνεύουν ἢ νὰ παρερμηνεύουν τὶς διδασκαλίες του71.
       Ἡ προσδοκία αὐτὴ τῶν νεοεποχιτῶν ἔχει τὴν ἀφετηρία της στὴν περὶ θρησκείας ἀντίληψη τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀντίληψη κληρονομημένη ἀπὸ τὸν ποικιλόμορφο γνωστικισμό, τὸν ἀποκρυφισμὸ (occultism), τὴν Καββάλα (ἑβραϊκὸ ἀποκρυφισμὸ) τὸν Ἐλευθεροτεκτονισμὸ (Μασονία), τὴ Θεοσοφία καὶ κάθε εἴδους «ἐσωτερισμὸ» (δηλ. τὴ γνώση τῶν «μυστικῶν δυνάμεων» τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου). Βάσει τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν κοινὸ πυρῆνα, κεκρυμμένο ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς πιστοὺς καὶ διακριτὸ μόνον ἀπὸ τοὺς μεμυημένους στὴ «γνώση». Ὁ πυρῆνας αὐτὸς εἶναι, ὅπως εἴδαμε -κατὰ τοὺς νεογνωστικοὺς τῆς Ν. Ἐποχῆς- ἡ διδασκαλία ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως Θεός, «σπινθὴρ τῆς Θεότητος» καὶ ὅτι πρέπει νὰ θέσει σὲ ἐνέργεια τὶς μυστικὲς θεϊκές του δυνάμεις. Ἡ διδασκαλία τῶν διαφόρων «Διδασκάλων» - ἱδρυτῶν τῶν θρησκειῶν παρανοήθηκε ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους, οἱ ὁποῖοι μόνον λό­γω τῆς παρανοήσεως αὐτῆς ἀντιμάχονται οἱ μὲν τοὺς δέ72.
       Σκοπός, λοιπόν, τοῦ Μαϊτρέια καὶ τῶν λοιπῶν "Διδασκάλων" δὲν εἶναι ἡ κατάργηση τῶν θρησκειῶν, ἀλλ' ἡ ἐκ νέου νοηματοδότησή τους καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ κοινοῦ τους νοήματος. ἔτσι θὰ προκύψει ἀναπόφευκτα μιὰ ἑνιαία Παγκόσμια Θρησκεία (One World Religion)73, μὲ ναοὺς πυραμιδοειδεῖς (τετραεδρικούς)74. Σημαντικὸ ρόλο, λοιπόν, ἀναμένεται νὰ παίξει ἐδῶ ὁ θεσμὸς τοῦ Πάπα, ὡς καθοδηγητοῦ τῆς διεσπασμένης Χριστιανοσύνης Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς πρὸς τὴν ἑνοποίηση (περιβεβλημένου, σημειώνουμε ἐμεῖς, τὴν ἰσχὺ τοῦ «ἀλαθήτου»). Ἄλλωστε καὶ ὁ Μαϊτρέια, μετὰ τὴν ἡμέρα τῆς παγκόσμιας ἀνακηρύξεώς του, θὰ κάνει σειρὰ ταξιδιῶν ἀνὰ τὸν κόσμο κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ Πάπα, μὲ σκοπὸ νὰ γίνει ἐγγῦθεν γνωστὸς στοὺς διαφόρους λαούς75. Ἐπισκεπτόμενος τοὺς ναοὺς ποὺ θὰ στήσει ὁ ἴδιος, ὁ Μαϊτρέια θὰ μυήσει τοὺς δεκτικοὺς τῆς διδασκαλίας του στὴν πραγματικότητα ποὺ ὁ ἴδιος φέρει. Οἱ Ἐκκλησίες, τὰ τζαμιὰ καὶ οἱ ἄλλοι ναοὶ θὰ εἶναι κοινοὶ τόποι προσευχῆς ὅλων76.

Ὁ Κρὲμ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει ἤδη ἔλθει εἰς γνώση ἀξιωματούχων τοῦ Βατικανοῦ ἡ ἐπὶ γῆς παρουσία τοῦ «Χριστοῦ», δύο δὲ Καρδινάλιοι, μέλη τῆς Κουρίας, τῆς περὶ τὸν Πάπα Συνόδου, εἶναι ὀπαδοὶ τοῦ «Χριστοῦ» Μαϊτρέια. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ κληρικὸς τοῦ Βατικανοῦ, ἐπίσης ὀπαδὸς τοῦ Μαϊτρέια, ἔδωσε συνέντευξη στὸ περιοδικὸ National Examiner, τὶς ἀπόψεις τοῦ ὁποίου τὸ Βατικανὸ ὡστόσο ἀρνήθηκε. Πάντως μετὰ τὴν ἡμέρα τῆς Διακηρύξεως ὁ Κρὲμ εὐελπιστεῖ πὼς ὁ Πάπας θὰ εἶναι στενὸς συνεργάτης τοῦ «Διδασκάλου Ἰησοῦ»77. Ὡστόσο οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἡγέτες (ἐννοεῖ μᾶλλον τοὺς συντη­ρητικοὺς78 κάθε ὁμολογίας) εἶναι οἱ τελευταῖοι ποὺ θὰ ἀποδεχθοῦν τὸ Μαϊτρέια. ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὁ «Μεγάλος Ἀδελφὸς» τῆς ἀνθρωπότητας79.

Πέραν τῶν ἀνωτέρω φημῶν καὶ μόνον ἡ γνωστὴ τοῖς πᾶσι πρωτοβουλία τῆς «Ἁγίας Ἕδρας» στὴν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὶς συμπροσευχὲς μὲ βουδδιστὲς καὶ μουσουλμάνους, εἶναι ἐκείνη ποὺ δείχνει ὅτι ἴσως οἱ προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν γιὰ τὸ μελλοντικὸ ρόλο τοῦ Βατικανοῦ στὴν προώθηση τῆς Πανθρησκείας, τῆς τόσο εὐνοϊκῆς γιὰ τὴν ἀνάρρηση ὁποιουδήποτε «Μαϊτρέια», νὰ μὴν εἶναι καὶ τόσο οὐτοπικές.


5. Διαστροφὴ τῶν προειδοποιήσεων τῆς Ἁγίας Γραφῆς

       Βάσει ὅσων ἐκτέθηκαν μόλις καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι δὲν ὑπάρχει σημεῖο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ νὰ ἔχει μείνει ἄθικτο ἀπὸ τὶς πλᾶνες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ θεολογικὴ ἀναίρεση τῶν πλανῶν αὐτῶν θὰ ἀπαιτοῦσε σύνοψη σύνολης τῆς ἀντιγνωστικῆς καὶ ἀντινεστοριανικῆς θεολογικῆς γραμματείας.
       Πάντως πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ἐν προκειμένῳ ὅτι ὁ Μαϊτρέια διὰ τῶν «μυστῶν» του διαστρεβλώνει πάρα πολλὲς ἔννοιες ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες διατηροῦσαν στὸ χριστιανικὸ κόσμο τὴν ἐνθύμηση τῆς τελικῆς ἀποστασίας τῶν ἐσχάτων χρόνων. χαρακτηριστικὲς διαστρεβλώσεις εἶναι καὶ οἱ ἑξῆς:
       Ὁ σατανὰς δὲν ὑπάρχει ὡς ὀντότητα, ὡς πρόσωπο. εἶναι ἡ προσωποποίηση τοῦ κακοῦ ποὺ ἐνυπάρχει μέσα μας. Ἡ ἔννοια τοῦ ἑωσφόρου (Lucifer) εἶναι θετική: συμβολίζει, ὅπως λέει καὶ τὸ ὄνομα, τὴ μετάδοση φωτός80. Ἄλλωστε πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι πολλαχοῦ στὰ κείμενά τους ἡ Νέα Ἐποχὴ ὀνομάζεται «Ἐποχὴ τοῦ Φωτὸς» (ἀκόμη βλ. τεχνολογία τοῦ φωτός, δυνάμεις τοῦ φωτὸς κ.ἄ.)81.
       Οἱ «μύστες» διαστρεβλώνουν ἐπίσης τὴν περὶ Ἀντιχρίστου χριστιανικὴ ἀντίληψη λέγοντας πὼς ὁ Ἀντίχριστος δὲν εἶναι συγκεκριμένο πρόσωπο, ἀλλὰ καταστροφικὴ ἐνέργεια τῆς θελήσεως τοῦ Θεοῦ ποὺ ἑτοιμάζει ἐπίτηδες τὸ ἔδαφος πρὶν ἀπὸ κάθε ἀστρολογικὴ ἐποχή, καταστρέφοντας τὶς παλιὲς συνθῆκες. Τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀντιχρίστου πρὶν τὸ Χριστιανισμὸ («ἐποχὴ τοῦ ἰχθύος» κατὰ τὴν Νέα Ἐποχὴ) ἐνσάρκωσε ὁ Νέρων καὶ πρὶν τὸν Μαϊτρέια ὁ Χίτλερ· συνεπῶς δὲν πρέπει νὰ ἀναμένουμε ἄλλον Ἀντίχριστο τουλάχιστον γιὰ τὰ ἐπόμενα 3.000 χρόνια82.
       Τέλος, ἡ προσπάθεια ἀπόδοσης τοῦ ἀριθμοῦ 666 σὲ κάποιον μελλοντικὸ τύραννο εἶναι κατ' αὐτοὺς ἐσφαλμένη, διότι ὁ 666 ἀναφέρεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸν Αὐτοκράτορα Νέρωνα83. Ἡ ἄποψη αὐτὴ τῶν νεοεποχιτῶν δὲν μᾶς ξενίζει, διότι ἤδη πρὶν δεκαετίες ἡ «πνευματικὴ μητέρα» ὅλων τῶν νεοεποχιτῶν Ἀλίκη Μπέιλυ προπαγάνδιζε πὼς ὁ 666 εἶναι ἀριθμὸς μὲ ἱερὲς ἰδιότητες καὶ ὅτι ἡ συχνὴ χρήση του ἐπιταχύνει τὴν ἔλευση τῆς Νέας Ἐποχῆς84.
       Πολλὲς διαστρεβλώσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Προφητειῶν περὶ Β' Παρουσίας περιέχουν τὰ κείμενα τοῦ πρώην μεθοδιστὴ πάστορα καὶ πλέον νεοεποχίτη προπαγανδιστὴ Howard Ray Carey85.


6. Ἐπισημάνσεις βάσει τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως

       Ἀναγκαστικῶς συνοψίζοντας σὲ τεράστιο βαθμὸ τόσο τεράστια θέματα ἐκθέτουμε μόνον ὑποτυπωδῶς μερικὰ σημεῖα γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση, ἀρκοὺμενοι μόνο στὶς κυριότερες μαρτυρίες86.
       Ἡ πρώτη προειδοποίηση γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀν­τιχρίστου προέρχεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ χείλη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, σὲ ἕνα σημεῖο τοῦ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, τοῦ ὁποίου ἡ σημασία γιὰ τὸ θέμα μας λίγο γίνεται ἀντιληπτὴ ἐκ πρώτης ὄψεως. Ὁ Κύριος παραπονούμενος γιὰ τὴν ἐναντίον του δυσπιστία τῶν Ἰουδαίων ἀποκαλύπτει πώς, ἐνῶ τὸν ἴδιο δὲν τὸν παραδέχθηκαν οἱ Ἰουδαῖοι, μολονότι ἦλθε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός, θὰ ἀποδεχθοῦν κάποιον ποὺ θὰ ἔλθει φέροντας τὸ δικό του, ἰδιαίτερο ὄνομα ὡς ἐχέγγυο τοῦ ἔργου του: «Ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με.81. Ἐδῶ σημειώνουμε ὅτι κάποιος, ποὺ θὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους ὡς ὁ Μεσσίας τους, δὲν θὰ ἔλθει ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ Πατρός, ἀλλ' ὡς αὐτοδύναμος σωτῆρας.88.
       Στὴν ἰδιαίτερη ἐρώτηση τῶν μαθητῶν γιὰ τὰ σημεῖα τῶν ἐσχάτων χρόνων, ὁ Κύριος παρέσχε μιὰ σειρὰ σημείων γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τοὺς συνοπτικοὺς Εὐαγγελιστὲς89 καὶ κατὰ τὴν παράθεση τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων εἶναι τὰ ἑξῆς: α) ἡ ἐμφάνιση πολλῶν ψευδῶν «Χριστῶν», β) ἡ διεξαγωγὴ πολέμων γ) ἡ ἐξάπλωση ἐπιδημιῶν καὶ πείνας, σεισμῶν καὶ δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν («φόβητρα ἀπ' οὐρανοῦ καὶ μεγάλοι χειμῶνες»90), δ) ἡ πλήθυνση τῶν σκανδάλων, τοῦ μίσους, τῆς μισαδελφίας καὶ γενικῶς ἡ ψύχρανση τῆς ἀγάπης, ε) ἡ διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου σ' ὅλα τὰ ἔθνη. Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ φανεῖ «τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἐν τόπῳ ἁγίῳ» καὶ θὰ διαφημιστεῖ κάποιος ἐπίγειος «Χριστός»91. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μᾶς προειδοποιεῖ: «Τότε, ἐὰν σᾶς πεῖ κανείς. "Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστὸς" ἢ "Ἐκεῖ" μὴ τὸν πιστέψετε. Διότι θὰ ἐμφανι­σθοῦν ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆτες καὶ θὰ κάνουν θαύματα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε νὰ πλανήσουν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Ἰδού, σᾶς τὰ προεῖπα. Ἐὰν σᾶς ποῦν, "Νά, εἶναι στὴν ἔρημο", μὴ πηγαίνετε, "Νά, εἶναι στὰ ἀπόμερα δωμάτια", μὴ πιστέψετε. Διότι, ὅπως ἡ ἀστραπὴ βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ καὶ φαίνεται ὡς τὴ δύση, ἔτσι θὰ εἶναι καὶ ἡ ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου»92.
       Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει ἀκόμη μερικὰ «προσωπογραφικὰ» τοῦ Ἀντιχρίστου στοιχεῖα, διευκρινίζοντας στοὺς πρώτους Θεσσαλονικεῖς Χριστιανοὺς τί θὰ προηγηθεῖ ἀπαραιτήτως τῆς Β' Παρουσίας. τὰ στοιχεῖα αὐτά, στοὺς στίχους 1-12 τοῦ β' κεφαλαίου τῆς Β' Θεσ. εἶναι τὰ ἑξῆς: α) ὅτι τῆς Β' Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, θὰ προηγηθεῖ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ ἔπειτα ἡ φανέρωση τοῦ «ἀνθρώπου τῆς ἀνομίας», τοῦ «υἱοῦ τῆς ἀπωλείας», β) πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ ἀνυψώσει τὸν ἑαυτό του πάνω ἀπὸ κάθε θεὸ καὶ κάθε ἱερὸ («σέβασμα»), προσπαθώντας νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι Θεός, γ) ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος θὰ θέσει τὸν ἑαυτό του στὴ θέση τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ93, δ) πὼς ὑπάρχει κάτι ποὺ παρεμποδίζει τὴν πραγματοποίηση ὅλων αὐτῶν, μολονότι «τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας ἤδη ἐνεργεῖται» ἀκόμη καὶ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρό.94.
       Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅπως καὶ ἄλλοι ἑρμηνευτὲς (Ἅγιος Εἰρηναῖος, Τερτυλλιανός, Λακτάντιος, Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, Θεοφύλακτος, Ζιγα­βηνός), συμφωνοῦν πὼς «τὸ κατέχον» ποὺ ἐμποδίζει τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. εἶναι ἡ κατάλυσή της ἐκείνη ποὺ θὰ σημάνει τὴν ἀνάδειξη τοῦ Ἀντιχρίστου. Λιγότερο διαδεδομένες εἶναι οἱ απόψεις ὅτι τὸ «κατέχον» εἶναι τὸ ὅριο ποὺ ἔχει θέσει ὁ Θεὸς (Θεόδωρος Μοψουεστίας, Θεοδώρητος Κύρου, Μέγας Φώτιος), ἡ μὴ ὁλοκλήρωση τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν (Θεοδώρητος) ἢ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα (Σευηριανός)95.
       Ὁ Θεόδωρος ἐπίσκοπος Μο­ψουεστίας ἐπισημαίνει ἐν προκειμένῳ εὔστοχα ὅτι ὁ διάβολος δημιούργησε τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς θρησκεῖες ὡς μία σκαλωσιὰ ἐπὶ τῆς ὁποίας θὰ οἰκοδομήσει μιὰ «ἁψίδα», τὴ λατρεία του, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅταν θὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ λατρεία αὐτή, ἡ σκαλωσιὰ θὰ εἶναι ἄχρηστη, ὁπότε καὶ ὁ Ἀντίχριστος θὰ καταργήσει τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς θρησκεῖες, κάθε «θεὸ» καὶ «σέβασμα», ὥστε νὰ καθιερώσει φανερὰ τὴ δική του λατρεία, ὡς «ἁψίδα» ποὺ στήθηκε πάνω στίς, ἄχρηστες πιά, αὐτὲς σκαλωσιές96.
       Ἡ Ἀποκάλυψη, ὅμως, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (95 μ.Χ.) εἶναι τὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπου κατ' ἐξοχὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπισημάνει θετικὰ σημεῖα γιὰ τὴ δράση τοῦ Ἀντιχρίστου, βάσει τῶν ἑρμηνευτῶν97.
       Τὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου περιγράφονται ἐκτενέστερα ὅσα καὶ ὁ Προφήτης Δανιὴλ εἶχε προΐδει98, κάνει λόγο γιὰ δύο θηρία, ἕνα ἀναδυόμενο ἀπὸ τὴ θάλασσα, ἡ ὁποία ὑποδηλώνει τὰ ἔθνη ἢ τὸν ταραχώδη καὶ ἄστατο βίο99, καὶ ἕνα προερχόμενο ἀπὸ τὴ γῆ, τὸ ὁποῖο ταυτίζεται μὲ τὸν ψευδοπροφήτη ποὺ ἀναφέρεται ἀργότερα100, ἔχει δὲ ρόλο ἐπικουρικὸ πρὸς τὸ πρῶτο. Στὸ πρῶτο θηρίο, ποὺ ταυτίζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἑρμηνευτὲς μὲ τὸν Ἀντίχριστο, ὁ δράκων, ὁ Σατανάς, «ἔδωκεν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην». Ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρεται πὼς θὰ ἀναζωογονηθεῖ μία ἀπὸ τὶς ἑπτὰ κεφαλές του ἀπὸ θανατηφόρο πληγὴ (ἴσως ἀναστήσει κάποιον συνεργάτη του ἢ νοεῖται ἡ ἐπανασύσταση τῆς Ρωμ. Αὐτοκρατορίας ἑνωμένης101), πὼς θὰ προκαλέσει γι' αὐτὸ τὸ θαυμασμὸ ὅλης τῆς γῆς καὶ ὅτι πολεμώντας τοὺς πιστοὺς θὰ τοὺς νικήσει. ἀκόμη ὅτι θὰ βλασφημήσει τὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ πὼς θὰ τὸν προσκυνήσει ὅλη ἡ γῆ πλὴν ὅσων εἶναι γραμμένοι στὴ Βίβλο τῆς ζωῆς. Τὸ δεύτερο θηρίο, ὁ ψευδοπροφήτης, ἔχοντας δύο κέρατα ὁμοιάζει μὲ ἀρνίο, ἀλλὰ λαλεῖ λόγια σατανικὰ («καὶ ἐλάλει ὡς δράκων»). βάσει τῆς δυνάμεως τοῦ πρώτου θηρίου πλανᾶ ὅλη τὴ γῆ, μὲ πρωτοφανῆ θαύματα, ὥστε νὰ προσκυνήσει ἡ οἰκουμένη τὸν Ἀντίχριστο, τὸ ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίο. ἐπίσης πείθει νὰ φτιάξουν εἰκόνα στὸ πρῶτο θηρίο, ἡ ὁποία διά, πνεύματος» (ἐν. πονηροῦ πνεύματος102), τρόπον τινὰ ζωντανεύει καὶ ὁμιλεῖ. Ὅσοι δὲν προσκυνοῦν τὴν εἰκόνα αὐτὴ θανατώνονται, ἐνῶ δικαίωμα σὲ ἀγοραπωλησίες μποροῦν νὰ ἔχουν μόνον ὅσοι ἄνθρωποι κάθε τάξεως δε­χθοῦν στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματός του. ὁ ἀριθμὸς τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου εἶναι «ἀριθμὸς ἀνθρώπου» εἶναι χξς' (666)103. Σὲ ἄλλο σημεῖο ἡ Ἀποκάλυψη παρουσιάζει τοὺς δέκα βασιλεῖς ποὺ θὰ συμμαχήσουν μὲ τὸ θηρίο νὰ τοῦ προσφέρουν συμφώνῳ γνώμῃ τὴν ἐξουσία καὶ τὴ δύναμή τους104. Ἡ ἐξουσία τοῦ Σατανᾶ κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ παραβάλλεται μὲ αὐτὴν ποὺ εἶχε πρὶν τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Κυρίου. ἔτσι ὁ Δράκων, ποὺ δέθηκε γιὰ 1000 ἔτη στὴν ἄβυσσο γιὰ νὰ μὴ πλανᾶ τὰ ἔθνη (κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἐμπολίτευση τῆς Ἐκκλησίας), θὰ λυθεῖ πρὸς τὸ τέλος τῆς ἱστορίας, καὶ ἀνερχόμενος ἀπὸ τὴν ἄβυσσο θὰ συναγάγει τὰ ἔθνη σὲ πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας105. Τῆς τυραννίας τοῦ θηρίου θὰ προηγηθεῖ κήρυγμα μετανοίας ἀπὸ δύο προφῆτες καὶ μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι θὰ θανατωθοῦν ἀπὸ τὸ θηρίο106. Σημειωτέα ἡ κοινὴ σὲ ὅλους τοὺς ἑρμηνευτὲς ἄποψη πὼς τὸ δεύτερο θηρίο, ὁ ψευδοπροφήτης, εἶναι φορεὺς ἐξουσίας πνευματικῆς καὶ μάλιστα ἱερατικῆς107. ἀκόμη, τὸ ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ θηρίου θὰ προσκυνεῖται σὲ ὅλη τὴ γῆ, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κείμενο.
       Πέραν τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατέγραψαν σὲ λόγους τους πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Ἀντίχριστο, τὰ ὁποῖα εἴτε ἀποτελοῦν θεϊκὴ ἀποκάλυψη ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Ἅγιοι δέχθηκαν, εἴτε προγενέστερες προφορικὲς παραδόσεις καὶ ἑρμηνεῖες γραφικῶν χωρίων. Παραθέτουμε μερικὲς ἐνδεικτικὲς μαρτυρίες ἐλαχίστων Πατέρων.
       Ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἱππολύτου Ρώμης, (170-236 μ.Χ.) φέρονται δύο λόγοι κυρίως σχετικοὶ μὲ τὸ θέμα μας, οἱ Περὶ Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστου καὶ Περὶ τῆς συν­τελείας τοῦ κόσμου108. Ὁ δεύτερος ἐξ αὐτῶν εἶναι ψευδεπίγραφος, δημιούργημα τοῦ 7ου αἰ., διασκευὴ τοῦ αὐθεντικοῦ πρώτου λόγου μὲ πρόσμειξη στοιχείων ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ109.
       Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, τὸ γνήσιο ἔργο τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖται σχεδὸν ἀπὸ συνθετικὴ παρουσίαση ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ ἀναφέρονται στὸν Ἀντίχριστο, ἐντοπίζει (ὅπως νωρίτερα καὶ ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ἐπίσκοπος Λουγδούνου) τὴν καταγωγὴ τοῦ Ἀντιχρίστου στὴν ἑβραϊκὴ φυλὴ τοῦ Δάν110.
       Στὸ ψευδεπίγραφο ἔργο Περὶ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου σημειώσαμε τὴν καταγραφὴ δύο ἀκόμη στοιχείων: ὁ Ἀντίχριστος ἀρχικῶς θὰ ἀρνεῖται ἐπιμόνως νὰ ἀναλάβει τὴ βασιλεία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέχρις ὅτου διὰ τῆς συνεχοῦς ἐπιμονῆς αὐτῶν θὰ δεχθεῖ. ἀκόμη ὅτι διὰ τῶν φερεφώνων του (ἀνθρώπων καὶ δαιμόνων, ἴσως δὲ καὶ ἀνθρωπόμορφων δαιμόνων)111 θὰ διαφημίζει πὼς μπορεῖ νὰ παράσχει τρόφιμα στοὺς ἀνθρώπους, διότι ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα θὰ ὑπακοῦν σ' αὐτόν. «δεῦτε πάντες θεάσασθαι τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ὑμῖν καὶ σῖτον παρέξει καὶ οἶνον ὑμῖν χαρίσεται καὶ πλοῦτον πολυτελῆ καὶ ἀξίας μεγάλας. Τῷ γὰρ κελεύσματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ καὶ θάλαττα ὑπακούει»112.
       Ὁ Ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος (306-373 μ.Χ.) ἔχει γράψει μεταξὺ πολλῶν ἄλλων θαυμασίων λόγων καὶ τέσσερις ἀναφερόμενους μεταξὺ ἄλλων καὶ στὸν Ἀντίχρι­στο113· ἀπὸ τὴν ἐκτενὴ παρουσίαση ὅσων θὰ συμβοῦν τότε, ἐρανιζόμαστε τὰ ἑξῆς, κοινὰ καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους Πατέρες:
       Ὁ Ἀντίχριστος θὰ φαίνεται κατ' ἀρχὴν ὑπερβολικὰ ἐνάρετος, ταπεινός, ἥσυχος, δίκαιος, θὰ μισεῖ τὰ εἴδωλα καὶ τὴ δωροληψία, θὰ εἶναι εὐσεβῆς, ἀγαθός, φιλόπτωχος, ὄμορφος, ἀτάραχος, χαρούμενος πρὸς ὅλους, πρᾶος, τιμώντας ὑπερβολικὰ τοὺς Ἰουδαίους. τόσο ὥστε οἱ λαοὶ θὰ τοῦ προσφέρουν μόνοι τους τὴν ἐξουσία, ὡς στὸν καταλληλότερο, αὐτὸς δέ, ἄμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας, θὰ νικήσει τρεῖς μεγάλους βασιλεῖς καὶ θὰ παρουσιάσει ἀμέσως τὸν ἀκριβῶς ἀντίθετο, ἀληθινό του χαρακτῆρα, ἀλλαζονικό, σκληρό, κ.ο.κ.114.
       Ὁ Δράκων, ὅπως ὀνομάζεται ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἐφραὶμ ὁ Ἀντίχριστος, θὰ «βάλει μέσα στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων δειλία καὶ ἀμέλεια καὶ φοβερὴ ἀπιστία» καὶ θὰ κάνει «θαύματα καὶ τερατουργίες καὶ φοβερὰ φαινόμενα, ὥστε, ἂν μπορέσει, νὰ πλανήσει ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτούς, καὶ νὰ ἐξαπατήσει ὅλους μὲ τὰ ψεύτικα θαύματα καὶ τὶς φανταστικὲς τερατουργίες ποὺ θὰ γίνουν ἀπ' αὐτόν»115. Θὰ περπατᾶ πάνω στὴ θάλασσα, θὰ μετακινεῖ φαινομενικῶς βουνά, θὰ συγκεντρώσει γύρω του πουλιὰ καὶ ἑρπετά116.
       Ὁ Ἀντίχριστος «θὰ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό του, σὰν θεό, μὲ φοβερὲς φαντασίες, νὰ πετᾶ στὸν ἀέρα, καὶ ὅλους τοὺς δαίμονες νὰ εἶναι ψηλὰ στὸν ἀέρα, σὰν ἄγγελοι, μπροστὰ στὸν τύραννο. διότι θὰ κραυγάζει μὲ δύναμη, ἀλλάζοντας μορφές, προξενώντας ἀμέτρητο φόβο σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους». Θὰ ὑπάρξει μεγάλη ταραχὴ στοὺς λαούς, καθὼς θὰ «ἔρχονται ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς γιὰ νὰ δοῦν τὸν τύραννο». πολλοὶ θὰ προσκυνοῦν ἐνώπιόν του καὶ θὰ κραυγάζουν μὲ τρόμο. «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Σωτῆρας μας». Ἀφότου ὁ Ἀντίχριστος λάβει τὴν ἐξουσία, «θὰ στείλει τοὺς δαίμονες σὲ ὅλα τὰ πέρατα, γιὰ νὰ κηρύξουν μὲ παρρησία ὅτι "Ἐμφανίσθηκε μεγάλος βασιλιὰς μὲ δόξα. ἐλᾶτε νὰ τὸν δεῖτε"». Τοὺς πιστούς, ποὺ δὲν θὰ τὸν προσκυνήσουν, θὰ τοὺς καταδιώξει σὲ στεριὰ καὶ θάλασσα, θὰ τοὺς διαφυλάξει ὅμως ὁ Θεός, ὡς πατέρας φιλόστοργος.
       Ἐπειδὴ γνωρίζει πὼς τὰ ψευδῆ του θαύματα εἶναι ἀνίσχυρα ἔναντι τῆς δυνάμεως τοῦ Σταυροῦ, θὰ θέσει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ διανομὴ τῶν τροφίμων τὸ χάραγμά του στὸ μέτωπο ἢ στὸ δεξὶ χέρι, μὲ σκοπὸ νὰ καταργήσει τὴ δύναμη τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Χριστοῦ στοὺς Χριστιανοὺς. πλὴν αὐτῆς τῆς μεθοδείας, τοῦ ἐξαναγκασμοῦ δηλαδὴ πρὸς τὸ σφράγισμα διὰ τῆς πείνας, θὰ ἐπιδιώξει νὰ ἐξαλειφθεῖ παντελῶς ἡ μνεία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴ γῆ117. Ὁ ἴδιος δὲν θὰ ἀνεχθεῖ ποτὲ νὰ προφέρει τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος118. Βοηθοί του στὸ ἔργο τῆς σφραγίσεως καὶ τῆς διανομῆς τῶν τροφῶν θὰ εἶναι κυβερνῆτες ποὺ θὰ ἔχουν τοποθετηθεῖ ἀπ' αὐτόν118. Αὐτό, βέβαια, προϋποθέτει ὅτι θὰ ἔχει ἀπόλυτη ἐξουσία στὴ διακίνηση τῶν ἀγαθῶν. ἀκόμη ἀπὸ τὸ κείμενο γίνεται σαφὲς ὅτι τὸ χάραγμα θὰ προηγηθεῖ τῶν ψευτο-θαυμάτων τοῦ Ἀντιχρίστου, διότι ὅποιος Χριστιανὸς δὲν ἔχει τὸ χάραγμα δὲν θὰ ἀπατηθεῖ ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτά, ὅπως ρητῶς ἀναφέρει ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ.
       Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων (313-387 μ.Χ.) πέραν ὅσων ἤδη εἴπαμε σημειώνει ὅτι ὁ διάβολος δημιούργησε τὶς διαιρέσεις τῶν λαῶν γιὰ νὰ γίνει εὔκολα ἀποδεκτὸς ὁ Ἀντίχριστος, «προετοιμάζει γὰρ ὁ διάβολος τὰ σχίσματα τῶν λαῶν, ἵνα εὐπαράδεκτος γένηται ὁ ἐρχόμενος». ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἁρπάξει τὴ ρωμαϊκὴ ἐξουσία δυνάμει τῆς μαγικῆς του τέχνης, ὅταν θὰ βασιλεύουν ταυτόχρονα δέκα Ρωμαῖοι βασιλεῖς σὲ δέκα διαφορετικὰ βασίλεια, νικώντας τρεῖς απ' αὐτούς. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ξεγελάσει τοὺς Ἰουδαίους ὑποκρινόμενος τὸ Μεσσία, τοὺς δὲ ἐθνικοὺς μὲ τὰ «θαύματά» του.. ἐπειδὴ ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι φοβερὸς ἀντίπαλος, ὁ Κύριος συμβούλευσε ὅσους Χριστιανοὺς εἶναι ἀδύναμοι γιὰ τὸ μαρτύριο νὰ καταφύγουν εἰς τὰ ὄρη120· ἡ βασιλεία του θὰ διαρκέσει μόνο τριάμισυ χρόνια, ὅπως ἄλλωστε ἔχει γραφεῖ καὶ στὴν προφητεία τοῦ Δανιήλ121. Θὰ ἀνοικοδομήσει τὸν κατεστραμμένο Ναὸ τοῦ Σο­λομῶντος, ὅπου καὶ θὰ ἐνθρονισθεῖ (ὄχι βέβαια στὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως).
       Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς (680 - 784 μ.Χ.) συμπεριέλαβε στὴ «Δογματική» του, δηλ. στὸ ἔργο «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως» μικρὸ κεφάλαιο ἀναφερόμενο στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ τονίζει μεταξὺ ἄλλων πὼς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἔλευσή του εἶναι ἡ κήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. ὁ Ἀντίχριστος θὰ γεννηθεῖ ἀπὸ πορνεία καὶ θὰ ἀνατραφεῖ κρυφά, θὰ ἐξεγερθεῖ ξαφνικὰ καὶ θὰ καταλάβει τὴν ἐξουσία («αἰφνίδιον ἐπανίσταται καὶ ἀνταίρει καὶ βασιλεύει»). στὴν ἀρχὴ θὰ ὑποκρίνεται ἁγιότητα, ἀλλὰ μετὰ θὰ φανεῖ τὸ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μῖσος του. Τὰ ψευδῆ θαύματά του θὰ ἐξαπατήσουν μόνον ὅσους ἔχουν σαθρὴ καὶ ἀστήρικτη τὴ βάση τῆς διανοίας τους. Θὰ ἐνθρονισθεῖ στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, ὄχι τὸ χριστιανικό, ἀλλὰ τὸν ἰουδαϊκό. Θὰ ἀποσταλοῦν ὁ Ἐνὼχ καὶ ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης γιὰ νὰ κηρύξουν ἐναντίον του καὶ θὰ θανατωθοῦν ἀπ' αὐτόν. Μετὰ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν οὐρανό. Καὶ καταλήγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης: «Λοιπὸν κανεὶς ἂς μὴν περιμένει τὸν Κύριον νὰ ἔλθει ἀπὸ τὴ γῆ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς ἐβεβαίωσε»122.
       Τέλος ἀναφέρουμε ὡς πολὺ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ κατέγραψε, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας (6ος αι.) στὸ ὑπόμνημά του στὴν Ἀποκάλυψη, πὼς δηλ. ὁ Ἀντίχριστος θὰ προέρχεται ἀπὸ μέρη ἀνατολικὰ τῆς περσικῆς γῆς123.
       Βεβαίως τὸ περὶ Ἀντιχρίστου θέμα περιλαμβάνει καὶ ἄλλες πολλὲς πτυχές, ὅπως αὐτὲς ἐκδιπλώνονται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στοὺς Πατέρες. ἡ τυραννικὴ ἐξουσία τοῦ Ἀντιχρίστου, οἱ λυσσαλέοι διωγμοί του κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ διάσωση πολλῶν πιστῶν διὰ τῆς ἐντατικῆς προσευχῆς καὶ μαρτυρικῆς αὐτοεξορίας τους (καὶ ὄχι βέβαια διὰ μαχητικῆς ἀντιστάσεως)124, ἡ ἀδυναμία του νὰ σώσει τοὺς προσκυνητές του ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὶς φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν ἀποστασία τους ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό, ὁ περιορισμὸς τῆς τυραννίας του σὲ τριάμισυ χρόνια, ὅπως καὶ ἡ τελικὴ καὶ αἰώνια ἀπώλεια τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ Σατανᾶ, τοῦ ψευδοπροφήτη καὶ ὅσων πείσθηκαν σ' αὐτοὺς στὴ λίμνη πυρός, δὲν μποροῦν νὰ παρου­σιασθοῦν ἐδῶ χάριν συντομίας, γι' αὐτὸ καὶ παραπέμπουμε στὰ ἤδη μνημονευθέντα ἱερὰ κείμενα.
Ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε» ἐπίσης, τὸ ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀπιστίας τῶν Ἰουδαίων πρὸς τὸν ἀληθινὸ Χριστό, κατὰ τὰ ἀμέσως ἐπόμενα λόγια τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ ἀγάπη τους πρὸς τὴν ἀνθρώπινη δόξα καὶ ὄχι τὴ δόξα ποὺ δίνει ὁ Θεὸς τέλος, ε) ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπωλείας, ὁ Ἀντίχριστος, θὰ κάνει μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σατανᾶ κάθε εἴδους θαῦμα (δυνάμεις, σημεῖα καὶ τέρατα ψεύδους), παρασύροντας ὅμως, μὲ τὴ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, μόνον αὐτοὺς ποὺ δὲν θέλουν νὰ σωθοῦν, ὥστε νὰ κατακριθοῦν ἐκεῖνοι γιὰ τὸ ὅτι ἀγάπησαν τὸ ψεῦδος, διότι θὰ εἶναι ἀναπολόγητοι (ὅπως ἔχουμε ἐξηγήσει στὴν ἀρχή).

Ἐπίλογος

       Ἐὰν οἱ παραπάνω προσδοκίες τῶν νεοεποχιτῶν ἐρμηνευθοῦν βάσει μιᾶς μὴ πιστευούσης λογικῆς, τότε θεωροῦνται οὐτοπικοὶ πόθοι ἐπιδόξων κοσμοκρατόρων. Μετὰ ἀπὸ σύγκριση ὅμως ὅσων αὐτοὶ λέγουν περὶ τοῦ μέλλοντος καθεστῶτος μὲ τὶς προφητεῖες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων, ὁδηγούμαστε σὲ δύο ἐκδοχές: α) ἢ ὅτι οἱ νεοεποχῖτες ἔχοντας διαβάσει τὶς χριστιανικὲς προφητεῖες προσπαθοῦν νὰ τὶς φέρουν σὲ ἐπαλήθευση (πρᾶγμα μᾶλλον ἀδύνατο)125 β) ἢ ὅτι οἱ προφητεῖες, οἱ ὁποῖες ἐξηνέχθησαν ἐν Πνεύματι Ἁγίω, περιγράφουν τὶς σημερινὲς προετοιμασίες τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀντιχρίστου χιλιάδες χρόνια πρίν, βάσει τῆς ἀλάνθαστης ἄκτιστης προγνώσεως τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία μετέχουν οἱ προφητεύσαντες Προφῆτες, Ἀπόστολοι, Πατέρες. Βέβαια, δὲν γνωρίζουμε πότε τελικῶς ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει τὴν ἐπιτυχία τῶν σχεδιασμῶν τους, ἐπιβάλλεται ὅμως ἐνημέρωση, πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ πνευματικὴ ἀντίσταση. «Ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν γνώση Θεοῦ καὶ σύνεση, ἀμέσως θὰ ἀναγνωρισθεῖ ὁ ἐρχομὸς τοῦ τυράννου. ἀπὸ ἐκείνους ὅμως ποὺ διαρκῶς ἔχουν τὸ νοῦ τους σὲ βιωτικὰ πράγματα καὶ ποθοῦν τὰ γήινα, δὲ θὰ εἶναι αὐτὸ εὐκολοδιάκριτο. Διότι αὐτὸς ποὺ διαρκῶς εἶναι δεμένος σὲ βιωτικὰ πράγματα, καὶ ἂν ἀκόμη ἀκούσει, θὰ δείχνει ἀπιστία. διότι ἀποφεύγει ἐκεῖνον ποὺ τὸ λέει. Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ἐνδυναμώνονται οἱ πιστοὶ νὰ φύγουν, διότι ἀπαρνήθηκαν ὅλη τὴ φροντίδα αὐτῆς τῆς ζωῆς»126

 • 1. Β'. Θεσ. 2, 7.
 • 2. Ἀνδρ. Θεοδώρου, Ἡ περὶ Ἀντιχρίστου ἰδέα (ἄ.τ.χ.), σ. 7.
 • 3. Γεν. 3, 1-5.
 • 4.  Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην 41,1PG 59,236. «Ὅταν γὰρ τὸν μὲν ἀπ' ἐκείνου [τοῦ Πατρὸς] λέγοντα ἀπεστᾶλθαι μὴ δέχωνται, τὸν δὲ μὴ εἰδότα ἐκεῖνον, κομπάζοντα δὲ καὶ λέγοντα ἑαυτὸν εἶναι τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν μέλλωσι προσκυνεῖν, εὔδηλον ὅτι βασκανίας ἡ δίωξις ἦν καὶ τοῦ μισεῖν τὸν Θεόν». Ὁ Αὐτός, Εἰς τὴν Β' πρὸς Θεσσαλονικεῖς 4, 1 PG 62, 487. «Ὅταν γὰρ ἔλθῃ ἐκεῖνος... ἀπορράψει τὸ στόμα αὐτοῖς. Εἰ γὰρ τῷ Χριστῷ οὐ πιστεύεις, πολλῷ μᾶλλον οὐκ ἐχρῆν τῷ Ἀντιχρίστῳ πιστεῦσαι. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔλεγε παρὰ τοῦ Πατρὸς πεπέμφθαι, οὗτος δὲ τουναντίον».
 • 5. Μ. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, Evangelical Sisterhood of Mary, Great Britain 1988 (first English edition), σ. 7ε.
 • 6. «Συγκριτικὴ θρησκειολογία» (comparative religion) ὀνομάζεται ἡ θρησκειολογικὴ μελέτη ποὺ ἔχει τὴν τάση νὰ ἐξετάζει συγκριτικὰ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου καὶ τὴ διαχρονικὴ ἐξέλιξή τους·ἡ συγκριτικὴ αὐτὴ τάση στὴ θρησκειολογία ἤκμασε κυρίως στὸ 19ο αἰ.
 • 7. Shirley J. Nicholson, "Theosophical Society", ἐν The Encyclopedia of Religion 14 (1987) 464. Ὡς γενικὴ κριτικὴ τῆς Θεοσοφίας βλ. Π. Ν. Τρεμπέλας, Ἡ Θε­οσοφία, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 19883.
 • 8. M. Basilea Schlink, New Age from a biblical viewpoint, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 10ε. Βλ. Πρωτοπρ. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, Ἀποκρυφισμός, Γκουρουισμός, Νέα Ἐποχή, ἔκδ. Ἱ. Μ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1990, σσ. 100-108. Ἐπίσης βλ. Π. Σκάλτσης, Γνωστικισμός, «Νέα Ἐποχὴ» καὶ Ὀρθόδοξη παράδοση, Ἔκδοση Ἱ. Μ. Σερρῶν καὶ Νιγρίτης, Σέρρες 1994.
 • 9. Ἐνδεικτικῶς βλ. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ὁ Μασσωνισμός, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 19865, σσ. 23ε. 122ε. 146ε. ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ἡ Μασωνία ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας, ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 19885, σσ. 95-107.  Τὴ θεμελιώδη θέση τῆς οὐμανιστικῆς καὶ σχετικῆς ἠθικῆς στὴ Μασονία διατυπώνουν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Τέκτονες: "In der Sittlichkeit findet die Freimauererei das allen Religionen Gemeinsame, die Religion, in der alle Menschen ubereinstimmen konnen, die aber nicht als eine gottliche Offenbarung aufgefabt witd" (EUGEN LENNHOFF - OSKAR POSNER, Internationales Freimauer - Lexikon, Amalthea Verlag, Wien - Munchen 1975 στ. 1466).
 • 10. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Ἡ Θεοσοφία, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 13. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΤ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, τεύχη 4-10, Ἀθῆναι 1996, σ. 124ε.
 • 11. Β' Θεσ. 2,7.
 • 12. Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,18 PG 33, 896Α.
 • 13. Πρβλ. Ματθ. 24, 44 Μάρκ. 13, 33 Λουκ. 21, 36.
 • 14. Ματθ. 24, 3.
 • 15. Β' Κορ. 11,14.
 • 16. Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15,4 PG 33, 876ΑΒ.
 • 17. Share International magazine, http://www.shareintl.org/magazine/SI_main.htm. Benjamin Creme: a messenger of hope, http://www.shareintl.org/background/bcreme/bc_main.htm
 • 18. Glossary of esoteric terms, http:/www.schareintl.org/background/glossary/g_main.htm καὶ ἐπίσης The Ageless Wisdom Teachings-in brief, http://www.schareintl.org/ background/ awteachings/AWT_main.htm
 • 19. The art of Self-realization, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_art-self-realiz.htm
 • 20. Maitreya's teachings on religion (2), http://www.shareintl.org/archives/Ageless Wisdom/aw_Mt-religion.htm: "Self-realization is God-realization. The teaching of the Master inspires you to look within. This has nothing to do with religion, politics or any form of ideology".
 • 21. Glossary of esoteric terms, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 22. The practice of Self-realization, http//www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_pract-Self-realiz.htm. A Prayer for the New Age, http://www.shareintl. org/archives/ M_teachings/Mt_prayer-newage.htm.
 • 23.      Benjamin Creme, Frequently asked questions, http://www.shareintl.org/backgroung/FAQ/ faq_main.htm.
 • 24. Maitreya's teachings on religion (1), http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-religion.htm
 • 25. The practice of Self-realization, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 26. The Law of Cause and Effect, http://www.shareintl.org/archives/M-teachings/Mt-law-cause-effect.htm
 • 27. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.
 • 28. Glossary of esoteric terms, ἔνθ. ἀνωτ.
 • 29. Free Newsletter,  http://www.shareintl.org/newsletter/newsletter.htm
 • 30. By The Master-, through Benjamin Creme, The Son of Man, http://www. shareintl.org/ archives/M_mission/mm_sonoman.htm: "The Christ comes as a man among men, but a man who has achieved the fullness of divinity".
 • 31. Maitreya's worldwide appearances, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_wwa.htm. Signs and miracles, http://www.shareintl.org/background/miracles/ MI_main.htm
 • 32. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ ἀνωτ.
 • 33. Benjamin Creme, The esoteric work of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/Μ _mission/Mm_bcesoteric.htm
 • 34. By The Master-, through Benjamin Creme, His name is Love, http://www. shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-name-love.htm
 • 35. By The Master -, through Benjamin Creme, The Son of Man, ἔνθ' ἀνωτ., "So far from the general notion is He that He would pass unnoticed in the crowd... Only His Declaration before the world will establish Him in the sight and hearts of men".  
 • 36. Highligts of Maitreya's public emergence, http://www.shareintl.org/maitreya/ Ma_emerge.htm.
 • 37. Benjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ ἀνωτ. Free newsletter, ἔνθ' ἀνωτ.: "As the benevolent changes he inspires become realities, he awaits an invitation from humanity to enter into full public life".
 • 38. The Law of Cause and Effect, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 39. Free newsletter, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 40. PETER LIEFHIEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_pl-JnM.htm
 • 41.  Βy The Master -, through Benjamin Creme, The Masters in the world, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdorn/aw_mas-masters.htm
 • 42. UFOs-Frequently Asked Questions, http://www.shareintl.org/ archives/ UFOs/ faq_UFOs.htm
 • 43. Maitreya's teachings on religion (2), ἔνθ' ἀνωτ.. "He does, indeed, come with a "celestial army", which will be largely invisible tο the bulk of humanity for a very long time to come. Many great and powerful Angels (Devas) attend the Christ and carry out His plans".
 • 44. Βy The Master-, through Benjamin Creme, Co-workers with God, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-co-works.htm
 • 45. Βy The Master-, through Benjamin Creme, The Guardians, http://www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_mas-guardians.htm
 • 46. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.  
 • 47. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_mas-return.htm
 • 48. Αgeless Wisdom teachings and spirituality, http://www.shareintl.org/archives AgelessWisdom/faq_trad-ageless.htm
 • 49. Βy The Master -, through Benjamin Creme, Maitreya's call, http://www.shareintl. org/ archives/M_teachings/Mt_mas-M_call.htm
 • 50. Βy The Master -, through Benjamin Creme, The return of the Christ, http: //www.shareintl.org/archivesAngelessWisdom/aw_mas-returnofX.htm: "The task before the Christ will be so to guide this mounting cry for freedom, sharing and peace that the minimum cleavage result".
 • 51. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.: "Many will accept me, but not all, Nevertheless, my Army of Light will surely triumph".
 • 52. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ. "Those who cling to old forms will create division after division".
 • 53. Maitreya's priorities, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_prior.htm: "It will be the last to disappear, but eventually totalitarianism in the churches will go. Then humanity will know freedom for the first time: political freedom, economic freedom and justice, and freedom of thought and belief".
 • 54. Glimpses of the future, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt-future.htm
 • 55. Maitreya's priorities, ἔνθ' ἀνωτ.: "A sophisticated form of barter, on a global scale, will eventually replace the present economic system".
 • 56. Free newsletter, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 56. Free newsletter, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 57. Science, medicine and technology in the Age of Light, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_sci-med-tech.htm
 • 58. Glimpses of the future, ἔνθ' ἀνωτ. The environment will become the number one issue, http://www.shareintl.org/archives/M_teachings/Mt_environment.htm
 • 59. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 60. Glimpses of the future, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 61. Βenjamin Creme, The esoteric work of the Christ, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 62. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 63. Ζαχ. 3,1.
 • 64. Ἄποψη ποὺ μᾶς παραπέμπει κατ' εὐθεῖαν στὰ υἱοθετιστικὰ αἱρετικὰ θεολογικὰ συστήματα τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸ Νεστοριανισμό. σ' αὐτὰ γίνεται λόγος ἀντιστοίχως περὶ «υἱοθεσίας» τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ ἀπὸ μία ἀπρόσωπη δύναμη - Λόγο (Παῦλος Σαμοσατεὺς) ἢ ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου ὄντος Θεοῦ (Νεστόριος). σὲ καμμία ἀπὸ τὶς περιπτώσεις αὐτὲς δὲν ἔχουμε μία θεϊκὴ ὑπόσταση (Υἱὸς) σὲ δύο τέλειες φύσεις (θεία καὶ ἀνθρώπινη).
 • 65. Ὁ Ἀπολλώνιος Τυαννεὺς (α' μ.Χ. αἰ.) ὑπῆρξε Καππαδόκης πυθαγορικὸς φιλόσοφος, περιηγητής, θερμὸς λάτρης τῶν ἀρχαίων μυστηρίων, ἐπίδοξος ἀναμορφωτὴς τῶν εἰδωλολατρικῶν ἠθῶν, θαυματοποιὸς καὶ ἄνθρωπος αὐστηρὰ ἀσκητικὸς στὴ διαγωγή του. Ἀπὸ τοὺς Νεοπλατωνικοὺς φιλοσόφους Ἱεροκλῆ καὶ Πορφύριο προβλήθηκε ὡς ὁ ἀντίπους τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
 • 66. PETER LIEFHEBBER, Jesus of Nazareth and Maitreya the Christ, ἔνθ' ἀνωτ.  
 • 67. Aart Jurriaanse, The Master Jesus, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_ajJesus.htm (last modified 28 Feb. 2000): "All this is the responsibility of the Master J -and what a task! But there is no doubt that progress is being made, and he hopes to achieve greater success through a new approach from the Christian Churches, paving the way in both Europe and America for the return of the Christ. ... It is forecast that the Master Jesus will yet occupy the chair of the Pope of Rome, and that from that seat he will then be able to re-inspire and re-orient the whole field of Christian religion, diverting it from its present political and temporal trends, towards a more spiritual approach"
 • 68. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.,: "He lives now in a Syrian body which is some 600 years old, and has his base in Rome. He has, in the last 2,000 years, worked in the closest relation to the Christ, saving his time and energy where possible, and has special work to do with the Christian Churches. He is one of the Masters who will very shortly return to outer work in the world, taking over the throne of St. Peter, in Rome. He will seek to transform the Christian Churches, in so far as they are flexible enough to respond correctly to the new reality which the return of the Christ and the Masters will create".
 • 69. Αart Jurriaanse, The Master Jesus, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 70. Maitreya and jesus, http://www.shareintl.org/maitreya/Ma_&jesus.htm: "With the emergence of Maitreya, the Master Jesus is playing a major role for the second time. This open collaboration, which will be visible to all, will end any lingering doubts concerning the true relationship between Maitreya the Christ and his disciple, the Master Jesus". Με τὸν ερχομὸ τοῦ «Χριστοῦ» "freed of the man-made dogmas and doctrines, the Christian Bible will find a new lease of life in the demonstration of the age-old story of initiation through the Gospel of the life of Jesus, and as a constant reminder of the interaction of God and man in man' s long journey to divinity" (Maitreya' s teaching on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.).       
 • 71. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 72. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.: "There is really no contradiction between the different religions. Religions have been trapped through words and slogans into vying with each other. This competition will disappear and the essence will remain. Hindus, Christians, Muslims, Jews and Buddhists will all experience Oneness". 
 • 73. Aart Jurriaanse, Individual Masters, http:/www.shareintl.org/archives/AgelessWisdom/aw_aji-masters.htm "One of the special projects on which Master KH is at present engaged, in close collaboration with the Masters Morya and Jesus, is to find a basis for the synthesis of Eastern and Western religious  thought, with the objective of eventually developing the One Word Religion, which will serve as the common bond for the unification of humanity".  
 • 74. Free newsletter, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 75. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.
 • 76. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.: "Churches, mosques and temples will become meeting places, as well as centres where those in need can be helped by others... Maitreya will go from country to country and in the temples which will be set up in various countries He will act as the Initiator for those ready for this experience".
 • 77. Maitreya's teachings on religion (1), αὐτόθι.
 • 78. Στὴ θρησκειολογικὴ ὁρολογία «ὀρθόδοξοι» ὀνομάζονται οἱ «φουνταμενταλιστὲς» κάθε θρησκείας. Ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι, κ.λπ.. δὲν ἐννοεῖ ὁπωσδήποτε τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
 • 79. Βenjamin Creme, Frequently asked questions, ἔνθ' ἀνωτ.: "It may be that the orthodox Christian Ieaders will be among the last to recognize the Christ. He is not the one and only Son of God, but the friend and Elder Brother of Humanity".
 • 80. Maitreya's teachings on religion (1), ἔνθ' ἀνωτ.
 • 81. Ἤδη ἡ Ἕλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ μετὰ τὸ 1885 ἐξέδιδε περιοδικὸ μὲ τὸ ὄνομα «Ἑωσφόρος» (Lucifer).
 • 82. The Ageless Wisdom Teachings -in brief, http://www.shareintl.org/background/ awteaching/ AWT_main.htm
 • 83. PETER LIEFHIEBBER, 666-and other misunderstandings,, http://www.shareintl.org/archives/ AgelessWisdom/aw_pl666.htm
 • 84. M. BASILEA SCHLINK, New Age from a biblical viewpoint, ἔνθ' ἀνωτ., σ.17ε.
 • 85. REV. HOWARD RAY CAREY, Bible prophecy & the second coming, http://www.shareintl.org/ archives/AgelessWisdom/the_joy/aw_hcBprophecy.htm
 • 86. Ἐκτενὴ παρουσίαση τῶν ἁγιογραφικῶν καὶ πατερικῶν μαρτυριῶν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου κάνει ὁ καθηγητὴς Ἀνδρ. Θεοδώρου, ἔνθ' ἀνωτ. Ἐπίσης στὴν πρόσφατη ἔκδοση τῆς αὐτῆς μελέτης. Ἀνδρ. Θεοδώρου, Ἡ ὥρα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐκδ. «Παρουσία», Ἀθῆνα 1997. Ἕνα ἀνθολόγιο πατερικῶν μαρτυριῶν γιὰ τὰ ἔσχατα γενικῶς ἀποτελεῖ τὸ Περὶ συντελείας, Ἀντιχρίστου, καὶ Β' Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1991, ὅπου καὶ προρρήσεις ἀπὸ τὸ Γεροντικό, Βίους Ἁγίων κ.ἄ.
 • 87. Ἰω. 5, 43.
 • 88. Ἰω. 5, 44· «Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;»
 • 89. Ματθ. Κεφ. 24, Μάρκ. Κεφ. 13, Λουκ. Κεφ. 21.
 • 90. Λουκ. 21,11.
 • 91. Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζόμενων 15, 5-9 PG 33, 876Α-880Β.
 • 92. ματθ. 24, 23-27.
 • 93. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφύλακτος ἐννοοῦν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων (ἐν. τὸν ἰουδαϊκό, τοῦ Σολομῶντος) καὶ ὅλες τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. οἱ Θεοδώρητος καὶ Οἰκουμένιος μόνον τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ ὄχι τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Ἱππόλυτος, Κύριλλος Ἱεροσολύμων καὶ ὁ Ὡριγένης ἐννοοῦν τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Ἡ Δευτέρα ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου Πρὸς Θεσσαλονικεῖς, Ἐρμηνεία Καινῆς Διαθήκης 11β, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 178ε. 
 • 94. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης βάσει καὶ μόνο τῶν λόγων τοῦ Ἀπ. Παύλου πὼς ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι «ἄνθρωπος ἀνομίας» καὶ ὅτι θὰ προσπαθήσει νὰ ἀποδείξει τὸν ἑαυτό του ὡς Θεό, κατακρίνει τὴν ἄποψη ὅσων ἐντοπίζουν τὸν Ἀντίχριστο σὲ ὁλόκληρα ἔθνη ἢ κράτη. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ἐρμηνεία εἰς τὰς ιδ' Ἐπιστολὰς τοῦ Ἀπ. Παύλου, τόμ. Γ', ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1990, σ. 113, ὑποσημ. 14.  
 • 95. ΙΩ. ΓΑΛΑΝΗΣ, ἔνθ' ἀνωτ., σσ. 185εε.
 • 96. Εἰς τὴν Β' πρὸς Θεσσαλονικεῖς PG 66, 933C. «Ὥσπερ δὲ ἁψῖδος σφιγγείσης καὶ λαβούσης τὴν οἰκείαν κατασκευήν, ἡ ὑποσκευὴ αἵρεται, μένει  δὲ μόνη ἡ ἁψὶς στερρᾶ, οὔτως ὁ διάβολος τὰς αἱρέσεις τὰς πολλὰς καὶ τὰς τῆς πλάνης ὁδοὺς ἀντὶ ὑποσκευῆς ὑπέθηκεν, ὥσπερ ἁψίδα, μεγίστην τὴν ἑαυτοῦ προσκύνησιν προκατασκευάζων, ἵν' ὅταν ἔλθη ἐκδικῶν πᾶσας τὰς αἱρέσεις καὶ αὐτὸς καταργῇ, γυμνὴν τὴν ἑαυτοῦ προσκύνησιν εἰσάγων ἀνθρώποις».
 • 97. Γνωρίζουμε πὼς ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου στὴ Γουμένισσα Κιλκὶς ἑτοιμάζει εἰδικὴ ἔκδοση γιὰ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὸ χάραγμά του, τὴν ὁποία ἀναμένουμε μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον.
 • 98. Δαν. Κεφ. 7.
 • 99. ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ὑπόμνημα εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν 36, PG 106, 672Α. Βλ. καὶ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν 36, PG 106, 332D. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ἐκδ. Χ.Π. Συνοδινοῦ, ἐν Ἀθῆναις 1955, σ. 208.  
 • 100. Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν παράθεση τῶν ὀνομάτων στὰ Ἀποκ. 16, 13. 20, 10, ἰδιαίτερα δὲ στὸ 19, 20.
 • 101. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ἔνθ. ἀνωτ.  36, 37, PG 106, 333B.C. 337A.
 • 102. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, αὐτὸθι 37, PG 106, 340.
 • 103. Ἀποκ. 13, 1-18.
 • 104. Ἀποκ. 17, 12-14.
 • 105. Ἀποκ. 20, 1-10.
 • 106. Ἀποκ. 11, 3-13. οἱ Πατέρες, οἱ παλαιοὶ ἑρμηνευτὲς καὶ μερικοὶ σύγχρονοι συμφωνοῦν πὼς οἱ δύο μάρτυρες αὐτοὶ εἶναι οἱ προφῆτες Ἠλίας καὶ Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν γνωρίσει ἀκόμη θάνατο (βλ. Γέν. 5, 24. Δ' Βασ. 2, 11). Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 180.
 • 107. Βλ. ἐπίσης Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 214εε. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 19912, σ. 144-148. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, Ἐρμηνεία Καινῆς Διαθήκης 18, ἐκ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1994, σ.315.
 • 108. Ἐπίσης σχετικό, ἀλλ' ἐμμέσως, εἶναι καὶ τὸ ἐρμηνευτικὸ ἔργο του Εἰς τὸν Δανιήλ, PG 10, 637Α-669Α.
 • 109. Π. ΧΡΗΣΤΟΥ, Ἑλληνικὴ Πατρολογία, τόμ. Β' ἐκδ. ΠΙΠΜ, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 736ε.
 • 110. Περὶ Χριστοῦ καὶ Ἀντιχρίστου, pg 10, 737A-740A.
 • 111. Περὶ συντελείας 26, PG 10, 929A.
 • 112. Περὶ συντελείας 28 καὶ 24.25, PG 10, 932Β. 928A.Β.
 • 113. Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ συντελείας τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου. ἐπίσης τρεῖς λόγοι Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἐν Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου Ἔργα, Κείμενο - μετάφραση - σχόλια. Κ.Γ. Φραντζολᾶ, ἐκδ. «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», τόμ. Δ', 1992, σσ. 111-128, 180-184, 185-191 καὶ 192-199.
 • 114. Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ συντελείας τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 119εε.
 • 115. Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 111ε.
 • 116. Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου 2, ἔνθ' ἀνωτ., σσ. 189ε.
 • 117. Λόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, ἔνθ' ἀνωτ., σσ. 112-114, 117.
 • 118. Εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου 2, ἔνθ' ἀνωτ., σ.191.
 • 119. Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου 1, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 182.
 • 120. Ματθ. 24, 16.
 • 121. Δαν. 7, 25. 12, 7 Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Φωτιζομένων 15, 9. 11. 12. 15. 16 PG 33, 880C. 884B-885C. 889A-893A.
 • 122. Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως 4 (26) 99 PG 94, 1216A-1217C.
 • 123. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν 51, PG 106, 368C.
 • 124. Ὅπως δηλώνει τὸ χωρίο Ἀποκ. 13, 9. 10 ποὺ συμβουλεύει παθητικὴ ἀντίσταση τῶν Χριστιανῶν, ὅπως ἁρμόζει σὲ περίοδο διωγμοῦ. Βλ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 212.
 • 125. Ἡ ἔκταση τῆς περὶ Μαϊτρέια (δηλ. Ἀντιχρίστου) διδασκαλίας τους δὲν θὰ δικαιολογεῖτο οὔτε ἀπὸ μιὰ πιθανὴ προσπάθειά τους νὰ ἐκφοβίσουν τὸν χριστιανικὸ κόσμο (ποὺ διάγει ἄλλωστε ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ ἢ δυσπιστίᾳ πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκδοχὴ περὶ Ἀντιχρίστου), ἐφόσον σκοπὸς πρὸς τὸν ὁποῖον ἐνεργοῦν οἱ νεοεποχῖτες εἶναι ὁ ἐφησυχασμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ καλλιέργεια πνεύματος εἰρήνης καὶ ὁμονοίας.
 • 126. Ὅσιος Ἐφραὶμ Ὁ Σύρος, Εἰς τὴν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου 3, ἔνθ' ἀνωτ., σ. 197.
 "ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ"
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΤΟΣ Γ  ΤΕΥΧΟΣ 3  .  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

   


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης