Κυριακή, 07 Μαρ, 2021
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Των εν Χερσώνι επισκοπησάντων ιερομαρτύρων Βασιλέως, Εφραίμ, Ευγενίου, Καπίτωνος, Αιθερίου, Αγαθοδώρου και Ελπιδίου, Νέστορως και Αρκαδίου επισκ. Τριμυθούντος, Λαυρεντίου οσίου του εκ Μεγάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν» εἶναι πολιτιστικὸ καὶ ἐπιστημονι­κὸ σωματεῖο ποὺ ἔχει ὡς βασικὸ στόχο τὴν ἐνίσχυση καὶ προβολὴ τῶν ἄ­φθαρτων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Θέλει νὰ ἐκφράσει τὴν ἀγωνία ὅσων ἐκτιμοῦν ὅτι στὸν ἑλληνορθόδοξο χῶρο τῆς ἁ­γιοτόκου Ἑλλάδος ἀναπτύσσονται διαβρωτικὲς τάσεις, καὶ σὲ ἐπίπεδο νοο­τροπίας καὶ σὲ ἐπίπεδο ζωῆς, ποὺ ἀπειλοῦν νὰ καταστρέψουν τὴν ἑλληνορ­θόδοξη Παράδοση καὶ πλήττουν ἰδιαίτερα τοὺς νέους.

Ἡ Ἑταιρεία εἶναι χῶρος ἀνοικτὸς ποὺ παρέχει πρόσβαση σὲ ὅλους. Τὴν θεωροῦμε ὡς προέκταση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἢ καλύτερα ὡς εἰ­κόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέχεται τοὺς πάντας, ἀσχέτως πρὸς τὴν κοι­νωνικὴ ἢ τὴν μορφωτική τους κατάσταση, σὰν ἕνα μοναστήρι μὲ ποικίλα διακονήματα, ὅπου ὅλοι καλοῦνται νὰ προσφέρουν, ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατό­τητές τους. Δὲν εἶναι κλειστὴ ὁμάδα μὲ ἀποκλεισμοὺς καὶ ἀποκρυφι­σμούς, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζεται ὁ ἔλεγχος τῆς διοίκησης καὶ νὰ λαμβάνονται ἀποφά­σεις ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ. Σημασία δὲν ἔχει ἡ διοίκηση ἀλλὰ τὸ ἔργο. Καὶ ὅταν παράγεται ἔργο, ὡς καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀπαιτούμενη ἑνότητα καὶ εἰρήνη. Δὲν λειτουργοῦμε μὲ κο­σμικὰ συνδικαλι­στικὰ κριτήρια, ἀλλὰ μὲ ἁγιοπνευματικὰ καὶ ἐκκλησιαστικά.

Προστάτης τῆς Ἑταιρείας ὁρίσθηκε ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, γιὰ δύο λόγους. Ἐν πρώτοις, γιατὶ ἡ περιώνυμη Μονὴ Στουδίου στὴν Κωνσταν­τινούπολη ἐπὶ τῆς ἰδικῆς του ἡγουμενίας, ἔγινε σπουδαῖο κέντρο γραμμά­των, «Κέντρο Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ἰδιαίτερα μὲ τὰ περίφημα ἀντιγραφι­κὰ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα διέσωσαν τοὺς θησαυροὺς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς γραμματείας. Ὑπῆρξε, κατόπιν, ἀταλάντευτος καὶ ἄ­καμπτος ἀγωνιστὴς ὄχι μόνον ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων, ἡ ὁποία ὡς πρόδρομη κίνηση τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἀπειλοῦσε τὴν Ὀρθοδο­ξία, ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀπὸ προηγούμενες χριστιανικὲς αἱρέ­σεις, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τῆς προδοσί­ας τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν στὸ χῶρο τῆς ἠθικῆς ζωῆς ἐκ μέρους τῶν ἀρ­χόντων, τοὺς ὁποίους δὲν δίστασε νὰ ἐλέγξει ὅπως ὁ ῞Αγιος Ἰωάννης ὁ Πρό­δρομος, στὸν ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένη ἡ Μονὴ τοῦ Στουδίου. Φιλοδοξία τῆς Ἑταιρείας εἶναι νὰ βαδίσει ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ποὺ ἐβάδισεν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καὶ οἱ ἄλλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ προσφέρει ἐλάχιστο μέ­ρος ἀπὸ ὅσα μὲ τὴν ἀπλανῆ διδασκαλία καὶ τὴν ἁγία ζωή τους προσέφεραν.

Ἡ Ἑταιρεία ἀναγνωρίσθηκε ὡς σωματεῖο μὲ τὴν ὑπ᾽  ἀριθμ. 15462/1998 ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία καταχωρί­σθηκε στὸ «Δελτίο Δικαστικῶν Δημοσιεύσεων», τόμος ΞΗ', Παρασκευὴ 17 Ἰουλίου 1998, ἀριθμ. φύλ. 7989.

Τὴν ἵδρυση τῆς Ἑταιρείας ὑπέγραψαν ἑξήντα τρία (63) ἱδρυτικὰ μέλη, ἐνῶ σήμερα ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν εἶναι πολὺ μεγάλος.

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας, ὅπου ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχουν τὰ ἄρθρα 2 καὶ 3, ποὺ παρουσιά­ζουν τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας καὶ τὰ μέσα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκο­πῶν.  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης