Δευτέρα, 17 Ιουν, 2019
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ισαύρου, Βασιλείου, Ιννοκεντίου, Ερμείου, Φήλικος, Πελεγρίνου, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ μαρτύρων, Ιωσήφ και Πίωρ οσίων, Υπατίου οσίου του εν Ρουφιαναίς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 7
  ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ  13
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  15
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   Α'
 
 
 Η ΦΥΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 

 Ι.

Ὁ κόσμος ὡς δεσμωτήριον τοῦ ἀνθρώπου
 
19
   1. Κατὰ τὸν Πλατωνισμὸν
19
   2. Κατὰ τὸν Χρυσόστομον
23
    α'.  Αἱ πρὸς τὸν Πλάτωνα καὶ τὴν Φιλοσοφίαν γενικῶς σχέσεις τοῦ Χρυσοστόμου 23
   β'.  Ἡ ἀρνητικὴἔναντι τοῦ κόσμου στάσις 32
 
ΙΙ.

Θόρυβος καὶ  Ἡσυχία

36
   1.  Ἡ πρὸ τοῦ Χρυσοστόμου φιλοσοφικὴ περὶ θορύβου καὶ ἡσυχίας παράδοσις 36
   2.  Ἡ διδασκαλία τοῦ Χρυσοστόμου περὶ θορύβου καὶ ἡσυχίας
40
 
ΙΙΙ.

Ἡ ἀπαισιοδοξία τῆς Φιλοσοφίας

45
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'
 
   ΤΟ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
 
Ι.
 
Θεὸς καὶ κόσμος
48
   1.  Ὁ Θεὸς ἡνίοχος τοῦ κόσμου καὶ τοῦ χρόνου
48
   2.  Οὐσία καὶ ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ  56
      α'.  Συγγενεῖς ἐν τῷ Ἑλληνισμῷ ἰδέαι
56
      β'.  Οὐσία καὶ ἐνέργειαι ἢ οἰκονομίαι κατὰ τὸν Χρυσόστομον
59
 
ΙΙ.


Ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν κόσμον σχέσει

63
   1.  Ὁ ἄνθρωπος σκοπὸς τοῦ κόσμου
63
   2.  Τὸ κατ' εἰκόνα
67
     α'.  Ὁ ἄνθρωπος εἰκὼν τοῦ Θεοῦ "κατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς λόγον" 67
     β'.  Τὸ κατ' εἰκόνα καὶ ἡ γυνὴ
72
   3.  Ἡ ἰδανικὴ τοῦ ἀρχεγόνου ἀνθρώπου ζωὴ
74
   4.  Ἡ διαλεκτικὴ δομὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου 82
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'
 
   Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ  
 
Ι.


Ἡ εὐθύνη διὰ τὴν ἀναβολήν.  Προέλευσις καὶ οὐσία τοῦ κακοῦ

87
 
ΙΙ.


Τὰ ληφθέντα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ παιδευτικὰ μέτρα
95
   Α'.  Ἀφαίρεσις δοθέντων ἀγαθῶν 95
    1.  Θάνατος καὶ πόνος
95
      α'.  Ὁ θάνατος συνέπεια τῆς ἁμαρτίας
95
      β'.  Ἡ διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ πόνου παιδαγωγία
102
      γ'.  Κληρονομικὴ ἁμαρτία ἢ κληρονομικὸς θάνατος; 105
    2.  Ὁ "ἀκρωτηριασμὸς" τοῦ κατ' εἰκόνα  115
    3.  Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἀφαιρέσει τῶν ἀγαθῶν
117
   Β'.  Προσθήκη νέων ἀγαθῶν 121
    1.  Γάμος
 123
    2.  Τέχναι, ἐπαγγέλματα
135
    3.  Πλοῦτος - Πτωχεία.  Ἰδιοκτησία - κοινοκτημοσύνη
146
      α'.  Ταξικὸς διαφορισμὸς ἢ ἀταξικὴ κοινωνία;
 
      β'.  Προέλευσις, χρῆσις καὶ ἀξία τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τοῦ πλούτου
146
    4.  Ἡ πολιτεία καὶ αἱ λοιπαὶ μορφαὶ ἐξουσίας
151
      α'.  Ἁμαρτία καὶ ἐξουσία
159
      β'.  Ἐξουσία καὶ Θεία Οἰκονομία 159
      γ'.  Πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἢ πνευματικὴ ἐξουσία
163
 
ΙΙΙ.


Ἡ πεῖρα τῆς μακρὰν τοῦ Θεοῦ ζωῆς.  Ὑποταγὴ εἰς τὴν σάρκα καὶ τὸν κόσμον

171
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'
 
 
Ο ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ "ΑΡΡΑΒΩΝ" ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΣΧΑΤΟΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
 
 
Ι.

Ὁ Θεάνθρωπος

179
     1.  Τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ
179
     2.  Τὸ σωτηριῶδες ἔργον τοῦ Χριστοῦ
187
 
ΙΙ.

Ὁ καινὸς ἄνθρωπος

194
     1.  Ἡ χριστοποίησις τοῦ ἀνθρώπου
194
      α'.  Τὰ μυστήρια γενικῶς
194
      β'.  Ἡ διὰ τοῦ βαπτίσματος γέννησις καὶ ἡ διὰ τῆς θείας εὐχαριστίας διατροφὴ τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου 196
      γ'.  Τὸ κατ' εἰκόνα τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου
201
     2.  Ἐκκλησία καὶ ἔσχατα.  Ἀρραβὼν καὶ ὅλον
205
      α'.  Ὁ ἀρραβὼν τοῦ Πνεύματος
205
      β'.  Ἡ συνεργία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ὅλου
206
      γ'.  Ἡ ἀνάστασις τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἀνακαίνισις τοῦ κόσμου
211
 
ΙΙΙ.

Ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ζωὴ τοῦ καινοῦ ἀνθρώπου
 
217
     1.  Ὁ ἐσταυρωμένος βίος
217
     2.  Ἡ Διαλεκτικὴ τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς καταφάσεως τοῦ κόσμου
 223
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
227
 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

235
   ZUSAMMENFASSUNG 241
   ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
247
 

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή: 11 €
    

 


  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης