Πέμπτη, 20 Ιουν, 2024
Μεθοδίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Πατάρων.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 276590

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΘΕΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΘΕΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
     ΠΡΟΛΟΓΟΣ  5
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
 
 1.   Ἡ ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες  11
     α'.  Ἡ Δύση στρέφεται πρὸς τὴν Ἀνατολὴ
 11
     β'.  Περιπλάνηση σὲ ἀλλότριους χώρους
13
     γ'.  Ἐπιστροφὴ στὸν οἶκο τῶν Πατέρων μας
15
     δ'.  Οἱ καρποὶ τῆς ἐπιστροφῆς
18
 2.   Ἡ σπουδαιότης τῶν Πατέρων
22
 3.   Ὁ πλοῦτος τῶν Πατέρων
26
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 
 1.   "Περὶ τοῦ πῶς δεῖ θεολογεῖν".  Βασικὲς ἀρχὲς τῆς Πατερικῆς Θεολογίας  
39
 2.   Παράδοση καὶ ἀνανέωση στὴν Πατερικὴ Θεολογία
48
 3.   Τὸ κῦρος τῆς Ἁγ. Γραφῆς, τῶν Πατέρων καὶ τῶν Συνόδων κατὰ τὸν Γεννάδιο Σχολάριο
52
 4.   Ἡ Πατερικὴ Θεολογία καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐξελληνισμοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ
62
     α'.  Ἐξιουδαϊσμὸς καὶ ἐξελληνισμὸς εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν
62
     β'.  Ἐξελληνισμὸς καὶ Σχολαστικισμὸς
68
     γ'.  Βιβλικὴ ἢ ἑλληνικὴ ἡ Πατερικὴ Θεολογία; 74
     δ'.  Ὁ "ἐξελληνισμὸς" εἰδικῶς τῆς Ὀρθοδόξου Μυστικῆς Θεολογίας
75
    ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
 
 1.   Ἡ πνευματικὴ πορεία τοῦ Γένους καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι 
77
     α'.  Γεωγραφικὴ καὶ πνευματικὴ συρρίκνωση
78
     β'.  Ἑλληνικὴ παιδεία καὶ χριστιανικὴ πίστη 80
     γ'.  Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Βυζαντίου
84
     δ'.  Ἡ νεοελληνικὴ ἀποστασία
88
 2.   Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ ἀντιβυζαντινισμὸς.  Ἕνα βυζαντινολογικὸ συνέδριο
93
      α'.  Καταξίωση τῆς Βυζαντινολογικῆς Σχολῆς τῆς Βιέννης
94
      β'.  Ἡ συμβολὴ τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ
96
      γ'.  Ἀντιβυζαντινισμὸς καὶ Νέος Ἑλληνισμὸς.  Στόχος καὶ πάλι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς
98
      δ'.  Ἐσκεμμένες παρεξηγήσεις τῆς Πατερικῆς Θεολογίας
100
      ε'.  Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν τῆς Θεσσαλονίκης 103
 3.    Ἡ Ἑλλαδικὴ Θεολογία.  Τὸ ξεκίνημα καὶ ἡ σημερινὴ κατάσταση
105
  Ι.
Τὸ ξεκίνημα
105
     α'.  Χωρὶς τὴν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
105
     β'.  Θεολογία ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῶν καθηγητῶν
108
     γ'.  Ὁ Μοναχισμὸς ὑπὸ διωγμὸν καὶ περιφρόνησιν
108
     δ'.  Ἡ λαϊκὴ θεολογία τῶν θρησκευτικῶν ὀργανώσεων
110
  ΙΙ.
Ἡ σημερινὴ θεολογία
111
     α'.  Ἐκ τῆς Δύσεως τὸ φῶς
111
     β'.  Ἡ Θεσσαλονίκη κέντρον πατερικῆς θεολογίας
114
     γ'.  Στόχος καὶ πάλιν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ὁ Μοναχισμὸς
115
     δ'.  Ἡ πολιτικὴ θεολογία
120
    ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Δ'

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
 
 1.   Ἡ δόξα τῆς πρώτης καὶ ἡ ἀδοξία τῆς δεύτερης χιλιετίας
125
     α'.  Ἑνότητα ἢ διαίρεση ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ;
125
     β'.   Τὸ ὑπερχιλιετὲς ἑλληνικὸ Βυζάντιο.  Ἡ ἑλληνικὴ Ρωμανία
129
     γ'.  Ὁ διπλὸς κίνδυνος.  Τοῦρκοι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ, Φράγκοι ἀπὸ τὴ Δύση
131
 2.   Ἡ ἀληθινὴ ἅλωση
136
     α'.  Τὸ θαῦμα τῆς ἐπιβίωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴν Τουρκοκρατία 136
     β'.  Τὸ νεοελληνικὸ κράτος πνευματικὰ αἰχμάλωτο
140
     γ'.  Ἡ αἰχμαλωσία τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας
145
 3.   Εὐνοϊκότερες οἱ προοπτικὲς γιὰ τὴν τρίτη χιλιετία
148
     α'.  Σημάδια τῆς ἀλλαγῆς
148
     β'.  Οἱ λόγοι τῆς ἀλλαγῆς
153
 4.   Σύνοψη
154
    ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ε'
ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 
 1.   Ἡ ἐκτὸς Ἐκκλησίας δράσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
157
     α'.  Ἅγιον Πνεῦμα καὶ Ἐκκλησία
157
     β'.  Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πρὸ τῆς ἐπὶ γῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας
161
     γ'.  Ἡ διαφορὰ τῆς ἐν τῇ προεκκλησίᾳ καὶ τῇ Ἐκκλησίᾳ δράσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
167
     δ'.  Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μετὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἵδρυσιν τῆς Ἐκκλησίας 168
     ε'.  Ἡ κοσμικὴ λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
172
 2.   Ἡ σημασία τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματολογίας
173
 3.   Ἡ Ἐκκλησία ὡς κατ' ἐξοχὴν κοινωνία
186
   

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247  fax 2310.276590 - e-mail: [email protected]
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.

Τιμή:11 €
    

 

  


active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης