Τρίτη, 21 Οκτ, 2014
Ιλαρίωνος του μεγαλομάρτυρος, Σωκράτους, Χριστοδούλου.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τ.Θ. 1602
Τ.Κ. 51006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 286247
Fax.: 2310 996945

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ



  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

Μὲ ἰδιαίτερη καύχηση ἐν Κυρίῳ ἀναφερόμαστε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑ­ταιρείας «Θεοδρομία», τοῦ ὁποίου ἀνάδοχος εἶναι ὁ προστάτης τῆς Ἑται­ρείας Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ ὁποίου ἀντλή­θηκε ἡ λέξη «Θεοδρομία» καὶ προτιμήθηκε μὲ ψηφοφορία ἀνάμεσα ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους προταθέντες τίτλους. Εἶναι τριμηνιαῖο καὶ οἰκονομικὰ στηρίζεται μόνο στὴν καθορισθεῖσα ἐτήσια συνδρομὴ τῶν συνδρομητῶν του καὶ σὲ ἐλάχιστες μικρὲς ἐνισχύσεις φίλων καὶ ὑποστηρικτῶν του.

Ἐπειδὴ πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ θεολογικῆς ἐγκυρότητος τῶν δη­μοσιευομένων ἄρθρων καὶ μελετῶν δίδεται ἔμφαση στὰ οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ σὲ ἀγωνιστικὰ καὶ ὁμολογητικὰ κείμενα, εἶναι φυσικὸ νὰ ἐνοχλεῖ τοὺς θεολόγους τῶν γραφείων, τοὺς κατὰ μεγάλο μέρος ἀποκομμέ­νους ἀπὸ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα, ὅπως καὶ τοὺς ἐκ τῶν κληρικῶν ἐλεγ­χο­μένους Οἰκουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι συμμαχοῦντες κάνουν τὸ πᾶν γιὰ νὰ μειώ­σουν τὴν ἐπίδραση τοῦ  ὀρθοδόξου πατερικοῦ λόγου, δυσφημοῦντες τὸν πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας καὶ διευθυντὴ τοῦ περιοδικοῦ γιὰ τὴν δῆθεν ἀκραία γραμμή του.

Οἱ ἐπισκέπτες τοῦ ἱστοχώρου μας θὰ διαπιστώσουν μόνοι τους ὅτι ἡ «Θεοδρομία», πορεύεται ὄντως ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ποὺ ἐχάραξε ὁ θεῖος ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων. Προτιμοῦμε νὰ εἴμαστε εὐάρεστοι στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στοὺς ἀνθρώπους, φίλοι τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι φίλοι τῶν ἀνθρώπων, συνοδοιπόροι τῶν Ἁγίων Πατέρων μέσα στὰ αἰώνια σύνορα ποὺ αὐτοὶ θεόπνευστα ἔθεσαν, καὶ ὄχι συνοδίτες μὲ τοὺς χωρὶς ὅρια, θεολογικὰ καὶ ἠθικά, πορευομένους ὀπαδοὺς τῆς μεταπατερι­κῆς καὶ ἐν ταυτῷ ἀντιπατερικῆς καὶ ἀντιευαγγελικῆς ἀθεολόγητης θεολογίας τοῦ ἑωσφορικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια πίνακα τῶν δημοσιευθέντων ἄρθρων καὶ μελετῶν κατὰ τεῦχος, ἐνῶ σύντομα θὰ παρουσιάσουμε καὶ θεματικὰ τὰ ἴδια ἄρθρα, πρᾶγμα πολὺ εὔκολο, ἀφοῦ ἤδη στὰ περιεχόμενα εἶναι χωρι­σμένα κατὰ θεματικὲς ἑνότητες. Ἀπὸ τὰ Ἁγιογραφικά, Δογματικά, Ἐκκλη­σιολογικά, Πατερικά, Λειτουργικά, Νομοκανονικά, Ἱστορικά, Ἐθνικά, Ἐκ­παιδευτικὰ καὶ Ἀντιοικουμενιστικὰ ἄρθρα τῆς «Θεοδρομίας» οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ἱστοχώρου σὲ ἀνάλογες ἑνότητες θὰ ἀναρτοῦν τὰ καλλίτερα καὶ πιὸ ἐνδιαφέροντα, κείμενα καὶ πρὸ παντὸς ὅσα ἀναφέρονται στὴν ἐκκλησια­στικὴ καὶ ἐθνικὴ ἐπικαιρότητα.


Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣΤ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2014 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός Ἄρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως. Φορητῆ εἰκόνα.
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2014
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΣΤ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2014 * Είκόνα έξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος. Φορητὴ εἰκόνα, ἁγιογραφημένη ἀπὸ τὴ Μοναστικὴ Ἀδελφότητα Δανιηλαίων, Ἁγίου Ὄρους
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2013 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Χρυσῆ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2013* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2013 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀργυρή. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2013
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΕ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2013* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Κυράννα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2012 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Θεοφανώ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2012* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Βαρβάρα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2012 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνα. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΔ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2012* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἑλένη. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2011 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου:Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου.
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2011 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΓ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Δημήτριος. Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης (2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας. Φορητὴ εἰκόνα. Ἱ.Μ.Διονυσίου, 17ος αἰ.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2010 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κων/πόλεως, Τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Ἀντωνίου Θεσ/νίκης(2010). Χεὶρ Θεοδώρου Βογδάνου
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος (14ος αἰώνας). Ἀπὸ εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βυζαντινὸ Μουσεῖο, Ἀθήνα.
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΒ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου:Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος(15ος αἰώνας). Εἰκόνα συλλογῆς Δημητρίου Οἰκονομόπουλου, Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2009
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΑ' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2009 *Εἰκόνα ἐξωφύλλου:Ὁ Ἅγιος Θεωνᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης,ἱδρυτὴς Ἱ.Μ.Ἁγ.Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας(Βασιλικά). Φορητὴ εἰκόνα.
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2009
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΑ' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2009 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ὁ Μυσταγωγὸς (1416/17 - 1429). Φορητὴ εἰκόνα Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης
Θεοδρομία: Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΑ' * Τεῦχος 2 * Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2006 * Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Θεσσαλονίκης. Φορητὴ εἰκόνα.
Θεοδρομία: Ἰανουάριος - Μάρτιος 2009
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος ΙΑ' * Τεῦχος 1 * Ἰανουάριος - Μάρτιος 2009* Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὁ Ἁγιος Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρεια φορητῆς εἰκόνος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Θεοδρομία: Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2008
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος Ι' * Τεῦχος 4 * Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2008
Θεοδρομία: Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2008
Τριμηνιαία Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς * Ἔτος Ι' * Τεῦχος 3 * Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2008
1 - 24 / 60

  

:: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ :: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ :: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΩΤ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ :: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ :: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ :: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ :: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ (ΒΙΒΛΙΑ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ) :: Σειρὰ "ΠΑΤΕΡΙΚΑ" :: Σειρὰ "ΦΙΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" :: Σειρὰ "ΣΠΟΥΔΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" :: Σειρὰ "ΟΣΙΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ" :: Σειρὰ "ΚΑΙΡΟΣ" :: ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ :: ΠΑΤΕΡΙΚΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΟΙΚΙΛΑ :: ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ :: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΚΟΡΑΝΙΑ :: Η ΕΠΙ ΓΗΣ ΖΩΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ :: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ :: ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ :: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΦΩΤΙΟΥ :: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ :: ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ :: Η "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ :: ΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ :: Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑ :: Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ :: ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ :: ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ: ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΘΕΤΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ», ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ; :: ΤΑ "ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ" ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΣΟΝΩΝ :: ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ :: ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΣ ΤΟ Ι. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ :: Ο ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΜΗΠΩΣ ΤΟ Defencenet.gr ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΝΕΠΙΓΝΩΣΤΩΣ ΤΗ ΜΑΣΟΝΙΑ; :: "ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ :: Η "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ" ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ "ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ" :: "ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΟΦΟΤΕΡΟΙ" :: "ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ" ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ :: ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ :: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ :: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ :: ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ :: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ TON ΑΔΙΚΩΣ ΔΙΩKOMENON ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ APTEMION :: Η ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :: ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ :: Πρὸς τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ :: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ, ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ :: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ :: Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗ Θ. ΧΑΡΗ :: ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, 1000 ΛΕΞΕΙΣ :: ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΥΠΕΡ ΑΡΤΕΜΙΟΥ :: ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ :: ΓΡΙΦΩΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΒΥΛΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ :: ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΣΙΞΤΟΣ Ε' :: Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ :: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ :: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΕ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ (Β') :: ΓΙΑΤΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ :: ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ :: ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΕΡΒΙΑ :: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ :: ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ :: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ :: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΓΕΝΕΣΗ - ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ - ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ :: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ :: ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ :: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::


Login  Υπενθύμιση κωδικού 

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης