ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ
Μὲ ἰδιαίτερη καύχηση ἐν Κυρίῳ ἀναφερόμαστε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑ­ταιρείας «Θεοδρομία», τοῦ ὁποίου ἀνάδοχος εἶναι ὁ προστάτης τῆς Ἑται­ρείας Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, ἀπὸ τὰ συγγράμματα τοῦ ὁποίου ἀντλή­θηκε ἡ λέξη «Θεοδρομία»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ
α) Φαινόμενα Νεοειδωλολατρείας - Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2004 β) Πρακτικὰ Διορθόδοξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα Οἰκουμενι­σμὸς γ) Πρεσβ. Ἀναστασίου Γκοτσόπουλου, Ἡ Συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς.


Θεοδρομία
Powered by active³ CMS - 20/06/2024 7:54:52 πμ